BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­rel se­çim­de aday­la­ra is­ti­fa ha­tır­lat­ma­sı

Ye­rel se­çim­de aday­la­ra is­ti­fa ha­tır­lat­ma­sı

Ka­mu gö­rev­li­le­ri ve Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) men­sup­la­rı, 29 Mart 2009 Pa­zar gü­nü ya­pı­la­cak ma­hal­li ida­re­ler se­çim­le­rin­de aday ada­yı ola­bil­me­le­ri için en geç 1 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü sa­at 17.00’ye ka­dar gö­rev­le­rin­den ay­rıl­ma­la­rı ge­re­ke­cek.Ka­mu gö­rev­li­le­ri ve Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) men­sup­la­rı, 29 Mart 2009 Pa­zar gü­nü ya­pı­la­cak ma­hal­li ida­re­ler se­çim­le­rin­de aday ada­yı ola­bil­me­le­ri için en geç 1 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü sa­at 17.00’ye ka­dar gö­rev­le­rin­den ay­rıl­ma­la­rı ge­re­ke­cek. Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu’nun (YSK) ko­nuy­la il­gi­li ka­ra­rı, Res­mi Ga­ze­te’nin dün­kü sa­yı­sın­da ya­yım­lan­dı. Ka­mu gö­rev­li­le­rin­den emek­li­lik su­re­tiy­le aday ada­yı ola­cak­la­rın da en geç 1 Ara­lık 2008’den ge­çer­li ol­mak üze­re emek­li­lik is­te­ği­ni be­lir­ten di­lek­çe­le­ri­ni ay­nı gün sa­at 17.00’ye ka­dar ver­me­le­ri zo­run­lu ola­cak. Ka­rar­da ay­rı­ca, ma­hal­li ida­re­ler se­çim­le­ri­nin 5 yıl­da bir ya­pı­la­ca­ğı, her se­çim dö­ne­mi­nin 5. yı­lın­da­ki 1 Ocak gü­nü­nün se­çi­min baş­lan­gıç ta­ri­hi ol­du­ğu, ay­nı yı­lın mart ayı­nın son pa­zar gü­nü­nün oy ver­me gü­nü ol­du­ğu ha­tır­la­tıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT