BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > De­mok­ra­si­yi te­rö­re ­kur­ban et­me­ye­ce­ğiz

De­mok­ra­si­yi te­rö­re ­kur­ban et­me­ye­ce­ğiz

Ab­dül­ka­dir Ak­su, hü­kü­me­tin hem de­mok­ra­si­yi güç­len­di­re­ce­ği­ni hem de te­rör­le mü­ca­de­leye de­vam e­de­ce­ği­ni söy­le­diAk­su, AK Par­ti’ye ge­çen Ha­san­keyf Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Ku­sen’e ro­ze­ti­ni tak­tı. AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dül­ka­dir Ak­su, “De­mok­ra­si­mi­zi te­rör­le mü­ca­de­le­ye kur­ban et­me­ye­ce­ğiz” de­di. Par­ti­si­nin Bat­man İl Teş­ki­la­tın­ca Kül­tür Mü­dür­lü­ğü Kon­fe­rans Sa­lo­nu’n­da dü­zen­le­nen Si­ya­set A­ka­de­mi­si’nin a­çı­lı­şın­da ko­nu­şan Ak­su, hü­kü­met o­la­rak hem de­mok­ra­si­yi güç­len­di­re­cek­le­ri­ni hem de te­rör­le mü­ca­de­le­ye ay­nı ka­rar­lı­lık­la de­vam e­de­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Ak­su, şöy­le de­vam et­ti: “Bu­nu ba­şa­rıy­la sür­dü­rü­yo­ruz. Yok­sul­luk ve yol­suz­luk­la et­kin şe­kil­de mü­ca­de­le et­ti­ği­miz­de, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü sağ­la­dı­ğı­mız­da, bi­re­yin hak ve öz­gür­lük­le­ri­ni, en üst dü­zey­de say­gı or­ta­mı­nı te­min et­ti­ği­miz­de, öz­gür­lük­le­ri de­mok­ra­tik or­tam­da ge­niş­let­ti­ği­miz­de, böl­ge­miz­de te­rö­rün tu­tu­na­ma­ya­ca­ğı­na i­na­nı­yo­ruz. Bun­la­rı da çok ö­nem­li öl­çü­de ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz.” YO­LA AY­NEN DE­VAM ­Son gün­ler­de bir ta­kım söy­len­ti­le­rin ol­du­ğu­nu kay­de­den Ak­su şöy­le de­vam et­ti: “AK Par­ti’nin hı­zı­nın du­rak­sa­dı­ğı şek­lin­de söy­len­ti­ler var. Po­li­ti­ka­mız­da hiç­bir de­ği­şik­lik yok. Par­ti­mi­zi ilk kur­du­ğu­muz gün ne dü­şü­nü­yor­sak, ne va­at et­tiy­sek, on­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me az­mi ve gay­re­ti i­çin­de­yiz. Biz de­mok­ra­si­mi­zi te­rör­le mü­ca­de­le­ye kur­ban et­me­ye­ce­ğiz. Hem de­mok­ra­si­mi­zi güç­len­di­re­ce­ğiz hem de te­rör­le mü­ca­de­le­mi­zi de­vam et­ti­re­ce­ğiz.” AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Tan­rı­ver­di de, a­maç­la­rı­nın hal­ka hiz­met e­de­rek, ye­rin­de­lik ve ye­rel­lik il­ke­le­ri­ne bağ­lı ka­la­rak si­ya­set yap­mak ol­du­ğu­nu i­fa­de et­ti. Ak­su ve Tan­rı­ver­di, da­ha son­ra Ay­dın­ko­nak Ma­hal­le­si’n­de ya­pı­mı ta­mam­la­nan sağ­lık o­ca­ğı i­le An­ka­ra E­ti­mes­gut Be­le­di­ye­sin­ce yap­tı­rı­lan sen­te­tik çim sa­ha­nın a­çı­lı­şı­nı yap­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT