BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÖKHAN ÜNAL ilaç gibi

GÖKHAN ÜNAL ilaç gibi

Trab­zons­por’un for­vet oyun­cu­su Gök­han Ünal, bu se­zon at­tı­ğı gol­le­rin ya­nı sı­ra at­tır­dı­ğı gol­ler­le de dik­kat çe­ki­yor.5 AT­TI, 5 AT­TIR­DI Trab­zons­por’un for­vet oyun­cu­su Gök­han Ünal, bu se­zon at­tı­ğı gol­le­rin ya­nı sı­ra at­tır­dı­ğı gol­ler­le de dik­kat çe­ki­yor. Gol­cü oyun­cu, bor­do-ma­vi­li ta­kım for­ma­sı al­tın­da bu haf­ta­ya ka­dar 5 gol atar­ken 5 de asist ger­çek­leş­tir­di. Gök­han, An­ka­ras­por, A.Gü­cü, An­tal­yas­por, İs­tan­bul B. Bld. ve G.Bir­li­ği maç­la­rın­da 1’er asist yap­tı. Yıl­dız fut­bol­cu An­ka­ras­por, De­niz­lis­por, An­tal­yas­por, G.An­tep, İs­tan­bul B. Bld. maç­la­rın­da da 1’er gol ol­mak üze­re top­lam 5 gol kay­det­me­yi ba­şar­dı. Böy­le­ce Gök­han Ünal’ın, bu se­zon bor­do-ma­vi­li ta­kı­mın 18 go­lü­nün 10’un­da kat­kı­sı ol­du. CEY­HUN SE­VİN­Cİ Bu ara­da Trab­zons­por’da, G.Bir­li­ği ma­çın­da sa­kat­lı­ğın­dan do­la­yı son an­da kad­ro­dan çı­ka­rı­lan Sel­çuk İnan’ın yok­lu­ğun­da oy­na­ma fır­sa­tı bu­lan, Cey­hun Gül­se­lam’ın or­ta­ya koy­du­ğu fut­bo­lun se­vin­ci ya­şa­nı­yor. Genç fut­bol­cu­nun or­ta sa­ha blo­ğun­da­ki ça­lış­kan­lı­ğı­nın ya­nı sı­ra, on se­kiz ci­va­rın­dan ve özel­lik­le de fri­kik­ler­den sert ve isa­bet­li vu­ruş­la­rı yü­rek­le­ri fe­rah­lat­tı. Uzun bo­yu do­la­yı­sıy­la ha­va top­la­rı ha­ki­mi­ye­ti de bu­lu­nan Cey­hun, G.Bir­li­ği kar­şı­sın­da Umut’un at­tı­ğı gol­de, bu özel­li­ğin­den ya­rar­la­na­rak to­pu Gök­han’a ak­tar­mış ve üç pu­an­da pay sa­hi­bi ol­muş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT