BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Açık Öğretim Fakültesi kayıtları 24 Ka­sımda

Açık Öğretim Fakültesi kayıtları 24 Ka­sımda

Öğ­ren­ci­ler, ban­ka­ya ya­tı­ra­cak­la­rı üc­re­tin ar­dın­dan ka­yıt­la­rı­nı ye­ni­let­me hakkı kazanacakA­na­do­lu Ü­ni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü’n­den ya­pı­lan a­çık­la­ma­ya gö­re, ka­yıt ye­ni­let­mek is­te­yen öğ­ren­ci­ler, 2008-2009 öğ­re­tim yı­lı öğ­re­tim gi­de­ri ve ca­ri hiz­met ma­li­yet­le­ri­ne öğ­ren­ci kat­kı pa­yı 1. tak­sit tu­tar­la­rı­nı 24 Ka­sım­dan i­ti­ba­ren Va­kıf­bank’ın her­han­gi bir şu­be­si­ne ödeyerek kayıt yeniletebilecek. Ma­ze­ret­le­ri se­be­biy­le ban­ka­ya gi­de­me­yen öğ­ren­ci­ler, ya­kın­la­rı a­ra­cı­lı­ğıy­la ö­de­me ya­pa­bi­le­cek. INTERNETTEN KONTROL EDİLEBİLECEK Ka­yıt ye­ni­le­me iş­le­mi­nin ger­çek­le­şip ger­çek­leş­me­di­ği, ban­ka­ya ö­de­me ya­pıl­dık­tan son­ra­ki i­ki iş gü­nü i­çin­de A­ÖF Bü­ro-­Web si­te­si o­lan http:/­/a­of­bu­ro.a­na­do­lu.e­du.tr’ye gi­ri­le­rek kont­rol e­di­le­cek. Kay­dı­nı 2007-2008 öğ­re­tim yı­lın­da ye­ni­let­me­yip, bu öğ­re­tim yı­lın­da ka­yıt ye­ni­let­mek is­te­yen öğ­ren­ci­ler de ay­nı ta­rih­ler­de öğ­re­tim gi­de­ri ve ca­ri hiz­met ma­li­yet­le­ri­ne öğ­ren­ci kat­kı pa­yı 1. tak­sit tu­tar­la­rı­nı ö­de­ye­rek ka­yıt ye­ni­le­te­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT