BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DÖNERİMİZ ­dün­ya­yı fet­het­ti

DÖNERİMİZ ­dün­ya­yı fet­het­ti

Türk ye­mek kül­tü­ründe 200 yıllık bir geçmişi bulunan dö­ner, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de de bü­yük rağ­bet gö­rü­yorGeç­mi­şi Er­zu­rum’un “Ol­tu ke­ba­bı”na da­ya­nan dö­ner, 19. yüz­yıl­da Bur­sa’da İs­ken­der ke­bap i­le gü­nü­müz­de­ki şek­li­ni al­dı. İs­tan­bul’da 1960’lı yıl­lar­da ek­mek a­ra­sın­da sa­tıl­ma­ya baş­la­yan dö­ner, “gur­bet­çi” Türk­ler sa­ye­sin­de di­ğer ül­ke­ler­de de ta­nın­dı. Baş­ta Al­man­ya ve A­rap ül­ke­le­ri ol­mak ü­ze­re de­ği­şik ül­ke­ler­de a­çı­lan dö­ner sa­lon­la­rı i­le müş­te­ri­si ar­tan Türk dö­ne­ri, ö­zel­lik­le Al­man­ya’da so­si­sin “hü­küm­dar­lı­ğı”na da son ver­di. Dün­ya ça­pın­da­ki bu bü­yük il­gi, us­ta­la­rı da ye­ni­lik­le­re yön­len­dir­di. “Köz” ve “ız­ga­ra” gi­bi pi­şir­me tek­nik­le­ri­nin ya­nı sı­ra Türk dö­ne­ri ge­nel­lik­le pi­de, la­vaş dü­rüm ve­ya ek­mek a­ra­sın­da ser­vis e­di­lir­ken, ço­ğu yer­de iç mal­ze­me­si­ni ma­rul, so­ğan, tur­şu, pa­ta­tes kı­zart­ma­sı ve do­ma­tes o­luş­tu­ru­yor. En çok ter­cih e­di­len dö­ner­ler a­ra­sın­da i­se An­ka­ra Dö­ne­ri, İs­ken­de­run Dö­ne­ri ve Ber­lin Dö­ne­ri ilk sı­ra­la­rı a­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT