BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2-B’le­r gecekondu sıkıntısını çözecek

2-B’le­r gecekondu sıkıntısını çözecek

Or­man vas­fı­nı yi­tir­miş a­ra­zi­le­rin sa­tı­şı i­çin 5 fark­lı for­mül tes­pit e­dil­di. Kent mer­ke­zin­de­ki a­ra­zi­ler i­çin TO­Kİ ve be­le­di­ye­ler dö­nü­şüm p­ro­je­le­ri ger­çek­leş­ti­re­cek.Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı ile Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nın yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­da 2-B pro­le­mi­nin çö­zü­mü için Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne gi­dil­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da gö­rüş bir­li­ği sağ­lan­dı. Ya­pı­la­cak Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin ar­dın­dan 2-B ara­zi­le­ri 5 fark­lı şe­kil­de de­ğer­len­di­ri­le­cek. Bu kap­sam­da kent mer­kez­le­rin­de ka­lan 2-B ara­zi­le­ri üze­rin­de TO­Kİ ve be­le­di­ye­ler­ce kent­sel dö­nü­şüm pro­je­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Bu­ra­lar­da eği­tim­den, sağ­lı­ğa, spor te­sis­le­rin­den kül­tü­rel et­kin­lik­le­re ka­dar her tür­lü ih­ti­ya­ca ce­vap ve­re­cek mo­dern mi­ni kent­ler oluş­tu­ru­la­cak. Bu ara­zi­ler üze­rin­de otu­ran­lar da, his­se­si ora­nın­da, ge­re­kir­se bir be­del de öde­ye­rek, kent­sel dö­nü­şüm pro­je­le­rin­de in­şa edi­le­cek ko­nut­lar­da hak sa­hi­bi ola­cak. Üze­rin­de sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı bu­lu­nan 2-B ara­zi­le­ri ise te­sis sa­hip­le­ri­ne sa­tı­la­cak. Or­man vas­fı­nı kay­bet­miş ve ha­len ta­rım­sal fa­ali­yet­ler­de kul­la­nı­lan 2-B’ler ta­rım­sal ara­zi­le­re dö­nüş­tü­rü­le­cek. Or­man alan­la­rı­na ya­kın olan ve tek­rar or­man vas­fı­nı ka­za­na­cak du­rum­da olan­lar da ağaç­lan­dı­rı­la­cak. Bu ara­da de­ğer­len­dir­me sı­ra­sın­da alı­nan be­del­le­rin bir bö­lü­mü, or­man köy­lü­sü­nün kal­kın­dı­rıl­ma­sın­da kul­la­nı­la­cak. Öte yan­dan Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan 2 ay­rı ra­por­da, 2-B proleminin “kan­gren” ha­li­ne gel­di­ği be­lir­til­di ve bi­ran ön­ce çö­zül­me­si is­ten­di. Ra­por­da 2-B ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­la­rın “Ha­zi­ne­ye pa­ra­sal kay­nak bul­mak gi­ri­şi­mi de­ğil, kan­gren ol­muş bir proleminin ce­sa­ret­le or­ta­ya kon­ma­sı” ol­du­ğu be­lir­til­di. Ü­zer­le­ri­ne şe­hir­ler ku­rul­du Ül­ke­miz­de 473 bin hek­tar­lık bir alan 2-B kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­li­yor. 2-B’le­rin en faz­la ol­du­ğu il, 45 bin hek­tar­lık bir alan­la An­tal­ya. An­tal­ya’yı 39 bin 287 hek­tar ile Mer­sin, 34 bin 887 hek­tar ile de Ba­lı­ke­sir iz­li­yor. An­ka­ra’da­ki 2-B ara­zi mik­ta­rı 31 bin 706 hek­ta­rı, Ada­pa­za­rı’nda da 29 bin 643 hek­ta­rı bu­lu­yor. 2-B’ler İs­tan­bul’da 18 bin 233 hek­tar, İz­mir’de ise 14 bin 772 hek­tar­lık bir ala­nı kap­lı­yor. Or­man özel­li­ği­ni yi­tir­miş ara­zi­le­rin 22 bin 233 hek­tar­lık bö­lü­mü üze­rin­de yer­le­şim yer­le­ri bu­lu­nu­yor. Bun­la­rın ara­sın­da İs­tan­bul’da­ki ba­zı il­çe­ler de yer alı­yor. 2-B ara­zi­le­ri­nin yüz­de 4,7’si­ni oluş­tu­ran yer­le­şim yer­le­ri­nin 6 bin 624 hek­ta­rı üze­rin­de il­çe, 8 bin 514 hek­ta­rı üze­rin­de bel­de, 7 bin 35 hek­ta­rı üze­rin­de de köy­ler bu­lu­nu­yor. 2-B’le­rin ge­ri ka­lan kıs­mı ise ta­rım alan­la­rı şek­lin­de kul­la­nı­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT