BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ce­ber ola­yın­da 60 ki­şi zan al­tın­da

Ce­ber ola­yın­da 60 ki­şi zan al­tın­da

Met­ris Ce­za­evi’nde “iş­ken­ce” ve “kö­tü mu­ame­le” so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği id­di­a edi­len En­gin Çe­ber’in ölü­mü­ne iliş­kin Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­ca yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma ta­mam­lan­dı> İS­TAN­BUL Met­ris Ce­za­evi’nde “iş­ken­ce” ve “kö­tü mu­ame­le” so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği id­di­a edi­len En­gin Çe­ber’in ölü­mü­ne iliş­kin Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­ca yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma ta­mam­lan­dı. Baş­sav­cı­lı­ğın id­di­ana­me­sin­de, jan­dar­ma, po­lis ve ce­za­evi gö­rev­li­si 60 ki­şi­nin “şüp­he­li” ola­rak yer al­dı­ğı be­lir­ti­le­rek bun­lar­dan ba­zı­la­rı­nın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı is­ten­di. 24 say­fa­dan olu­şan id­di­ana­me, ağır ce­za mah­ke­me­si­ne gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT