BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KO­Bİ’le­re can si­mi­di

KO­Bİ’le­re can si­mi­di

Hü­kü­met, KO­Bİ’le­re sı­fır fa­iz­le 350 mil­yon YTL kre­di ve­ri­yor. İlk 3 ay öde­me yok va­de de 12 ayHü­kü­met, KO­Bİ’le­re sı­fır fa­iz­le 350 mil­yon YTL kre­di ve­ri­yor. İlk 3 ay öde­me yok va­de de 12 ay Küçük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­ler ta­ra­fın­dan bek­le­nen ve KO­Bİ’le­rin kriz­den en az et­ki­len­me­si­ni sağ­la­ya­cak des­tek kre­di pa­ke­ti Sa­na­yi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan ta­ra­fın­dan açık­lan­dı. Başvuruları 26 Ka­sım’da baş­la­ya­cak sı­fır fa­iz­li, is­tih­dam en­deks­li 350 milyon YTL’lik can­su­yu kre­di­si zor durumdaki esnafın krizden çıkmasına yardımcı olacak. Çağ­la­yan, bu prog­ram­da, ima­lat­çı es­naf ve sa­nat­kar ile 2008 yı­lı Ekim ayı iti­ba­riy­le ça­lı­şan sa­yı­sı 9’a ka­dar olan mik­ro öl­çek­li KO­Bİ’le­re 25 bin YTL, po­zi­tif ay­rım­cı­lık uy­gu­la­ya­rak ima­lat­çı ka­dın es­naf ve sa­nat­kar­la­ra ise 30 bin YTL kre­di kul­lan­dı­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di. KO­Bİ’ler­de ise 2008 yı­lı Ekim ayı iti­ba­riy­le 9’un üze­rin­de ça­lı­şa­nı olan­la­ra, bu sa­yı­nın üze­rin­de­ki ça­lı­şan ba­şı­na 2 bin YTL ar­tı kre­di sağ­la­na­ca­ğı­nı ifa­de eden Çağ­la­yan, söz ko­nu­su 2 bin YTL’nin 25 bin YTL’lik li­mi­tin üze­ri­ne ek­le­ne­ce­ği­ni an­lat­tı. Sanayi Bakanı Zafer Çağ­la­yan, ‘’Böy­le­lik­le, ör­ne­ğin 35 ça­lı­şa­nı olan bir KO­Bİ, 9’a ka­dar­ki ça­lı­şa­nı için 25 bin YTL ala­cak, ar­tı 26 ça­lı­şa­nı için de 52 bin YTL ol­mak üze­re top­lam 77 bin YTL kul­la­na­bi­le­cek­tir’’ de­di. Çağ­la­yan, prog­ram­da kul­la­nı­la­cak 50 mil­yon YTL’lik kay­na­ğın KOS­GEB ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­ca­ğı­nı, fa­izi­nin de yi­ne KOS­GEB ta­ra­fın­dan öde­ne­ce­ği­ni bil­dir­di. KREDİYE 7 BANKA ARACI OLACAK Çağ­la­yan, 26 Ka­sım­da baş­vu­ru ya­pı­la­bi­le­cek kre­di için Zi­ra­at Ban­ka­sı, Ga­ran­ti Ban­ka­sı, Ya­pı Kre­di Ban­ka­sı, Va­kıf­bank, Şe­ker­bank, Tür­ki­ye Eko­no­mi Ban­ka­sı ve For­tis­bank’ın aracı olacağını söy­le­di. BANKALAR YARIŞTI Dün­ya­da cid­di ma­na­da bir li­ki­di­te problemi ya­şa­nır­ken ban­ka­la­rın bir­bir­le­riy­le ya­rı­şa­rak bu pro­je pa­ke­ti­ne ka­tıl­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu­nu an­la­tan Sanayi Bakanı Çağ­la­yan, bu­nu, özel­lik­le KO­Bİ’le­re, ima­lat­çı es­naf ve sa­nat­kâr­la­ra ver­dik­le­ri de­ğe­rin bir gös­ter­ge­si ola­rak ni­te­len­dir­di. Üst li­mit 100 bin YTL KO­Bİ’le­re sağ­la­na­cak can su­yu des­te­ği­nin üst li­mi­ti­nin ise 100 bin YTL ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Çağ­la­yan, bu prog­ram­da kre­di kul­la­na­cak olan es­naf ve sa­nat­kar­lar ile KO­Bİ’le­rin, kre­di­yi, ilk 3 ayı öde­me­siz, ka­la­nı ay­lık eşit tak­sit­ler ha­lin­de ol­mak üze­re top­lam 12 ay­da öde­ye­ce­ği­ni bil­dir­di. Çağ­la­yan, prog­ram kre­di­si­nin yüz­de 20’si­nin Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si ve Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde, yüz­de 20’si­nin di­ğer kal­kın­ma­da ön­ce­lik­li yö­re­ler­de ve yüz­de 60’ının da nor­mal yö­re ve ge­liş­miş yö­re­ler­de bu­lu­nan es­naf ve sa­nat­kar­lar ile KO­Bİ’le­re kul­lan­dı­rı­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Baş­vu­ru­la­ra gö­re, böl­ge­ler ara­sın­da li­mit kay­dır­ma­la­rı ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Sa­na­yi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, bu des­tek prog­ra­mın­dan 10 bi­nin üze­rin­de iş­let­me­nin ya­rar­lan­ma­sı­nı ön­gör­dük­le­ri­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT