BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1 günde 1 mil­yar dolar kazandıran toplantı

1 günde 1 mil­yar dolar kazandıran toplantı

Tür­ki­ye İşa­dam­la­rı ve Sa­na­yi­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu (TUS­KON) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Rı­za­nur Me­ral, top­lan­tı so­nu­cun­da, bun­dan ön­ce­ki top­lan­tı­lar­da oluş­tur­duk­la­rı mev­cut 23 mil­yar do­lar­lık kar­şı­lık­lı ti­ca­ret hac­mi­ne 1 mil­yar do­lar da­ha ek­le­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni bil­dir­di.Tür­ki­ye İşa­dam­la­rı ve Sa­na­yi­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu (TUS­KON) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Rı­za­nur Me­ral, top­lan­tı so­nu­cun­da, bun­dan ön­ce­ki top­lan­tı­lar­da oluş­tur­duk­la­rı mev­cut 23 mil­yar do­lar­lık kar­şı­lık­lı ti­ca­ret hac­mi­ne 1 mil­yar do­lar da­ha ek­le­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Me­ral, top­lan­tı­ya 16 ül­ke­den 360 iş ada­mı­nın 600 ci­va­rın­da Türk iş ada­mıy­la bir ara­ya ge­le­ce­ği­ni ve ül­ke­ler ara­sın­da­ki ti­ca­ret hac­mi­nin ile­ri se­vi­ye­le­re çık­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Bu­gün­kü top­lan­tı­da ge­len 360 ya­ban­cı iş ada­mı­nın hep­si­ne ter­cü­man sağ­la­na­ca­ğı­nı be­li­rten Me­ral, top­lan­tı­nın bu ha­liy­le, dün­ya­nın “en bü­yük” bi­re­bir iş gö­rüş­me or­ta­mı ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Me­ral, Or­ta ve Do­ğu Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin, Tür­ki­ye ile dış ti­ca­ret hac­mi­nin 1990’dan bu ya­na yak­la­şık 35 kat art­tı­ğı­nı di­le ge­tir­di.
Kapat
KAPAT