BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­ge­ne­kon’da İLK TAH­Lİ­YE

Er­ge­ne­kon’da İLK TAH­Lİ­YE

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 15’in­ci du­ruş­ma­sı­na Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­ru­mu Yer­leş­ke­si’nde de­vam edil­di. Öğ­le­den son­ra­ki bö­lüm­de sa­vun­ma­sı­nı ya­pan emek­li ast­su­bay Mah­mut Öz­türk, hak­kın­da­ki ör­güt üye­li­ği suç­la­ma­la­rı­nı red­de­de­rek, “Yü­rü­yüş ve top­lan­tı­la­ra ka­tıl­ma­dım. As­ker­li­ği bı­ra­ka­lı 14 yıl ol­du.> Yu­suf Me­li­koğ­lu-Ser­pil Kır­ke­ser İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 15’in­ci du­ruş­ma­sı­na Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­ru­mu Yer­leş­ke­si’nde de­vam edil­di. Öğ­le­den son­ra­ki bö­lüm­de sa­vun­ma­sı­nı ya­pan emek­li ast­su­bay Mah­mut Öz­türk, hak­kın­da­ki ör­güt üye­li­ği suç­la­ma­la­rı­nı red­de­de­rek, “Yü­rü­yüş ve top­lan­tı­la­ra ka­tıl­ma­dım. As­ker­li­ği bı­ra­ka­lı 14 yıl ol­du. Ti­ca­ret­le uğ­ra­şı­yo­rum. Gö­rüş­tü­ğüm in­san­lar­la sa­de­ce ti­ca­ret iliş­kim var. Ne­den bu­ra­da­yım bil­mi­yo­rum” de­di. Mah­ke­me He­ye­ti, de­ğer­len­dir­me­si­nin ar­dın­dan Öz­türk’ün tah­li­ye­si­ne ka­rar ver­di. Bu ara­da sa­nık kür­sü­sü­ne ça­ğı­rı­lan emek­li yüz­ba­şı Mu­zaf­fer Te­kin de, “Böy­le bir suç­la anıl­mak bi­le be­nim için ya­şa­ma­ma se­be­bi­dir. Ne ka­dar gay­ret eder­se et­sin­ler böy­le bir ör­güt yok” de­di. Sav­cı Meh­met Ali Pek­gü­zel; Te­kin’e, “Al­pars­lan Ars­lan’la gö­rüş­me­le­ri­ni an­lat” di­ye sor­du. Te­kin, “Da­ha ön­ce 3-4 de­fa gö­rüş­tüm. Son gö­rüş­mem Da­nış­tay sal­dı­rı­sın­dan 1.5 yıl ön­cey­di” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Sav­cı Pek­gü­zel, “Ars­lan’la 31 de­fa te­le­fon­la gö­rüş­müş­sün. Son gö­rüş­men olay­dan 6 ay ön­ce” şek­lin­de kar­şı­lık ver­di. Da­ha son­ra söz alan Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si’nin avu­ka­tı Bü­lent Ut­ku; Mu­zaf­fer Te­kin, Ok­tay Yıl­dı­rım, Fik­ri Ka­ra­dağ, Da­nış­tay sal­dı­rı­sı da­va­sın­da ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı alan Os­man Yıl­dı­rım ve Al­pars­lan Ars­lan’ın, 29.04.2006 ile 12.05.2006 ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki cep te­le­fo­nu gö­rüş­me­le­ri­nin öğ­re­nil­me­si­ni ta­lep et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT