BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Viyana’da vals

Viyana’da vals

Fa­tih Te­rim, 2010 Dün­ya Ku­pa­sı fi­nal­le­ri i­çin seç­ti­ği al­ter­na­tif kad­ro­yu bu­gün Vi­ya­na’da A­vus­tur­ya kar­şı­sın­da test e­de­cekERNST-HAP­PEL’DE OY­NA­NA­CAK 2010 Dün­ya Ku­pa­sı ele­me­le­ri­ne ve­ri­len ara­yı de­ğer­len­di­ren A Mil­li­ler, bu ak­şam özel maç­ta Avus­tur­ya ile 12. kez kar­şı­la­şa­cak. Baş­kent Vi­ya­na’da Ernst-Hap­pel Sta­dı’nda oy­na­na­cak ma­çı Al­man­ya Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’ndan Ma­nu­el Gra­fe yö­ne­te­cek. Yar­dım­cı­lık­la­rı­nı Det­lef Schep­pe ve Kai Voss ya­pa­cak. Ay-yıl­dız­lı ekip, 6’sı Tür­ki­ye, 5’i Avus­tur­ya sı­nır­la­rı için­de ya­pı­lan özel 11 maç­ta 4 ga­li­bi­yet alır­ken, 7 kez de ye­nil­miş­ti. Te­rim’in seç­ti­ği al­ter­na­tif kad­ro, 2010 ele­me­le­ri için bu ak­şam önem­li bir test­ten ge­çe­cek. “RİSK A­LA­CA­ĞIZ” ­Ö­te yan­dan kar­şı­laş­ma­nın ya­pı­la­ca­ğı s­tat­ta dün bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Tek­nik Di­rek­tör Fa­tih Te­rim, “Hiç­bir maç oy­na­ma­dan, koş­ma­dan ve e­mek ver­me­den ka­za­nı­la­maz” de­di. A­vus­tur­ya’yı “say­gı duy­duk­la­rı bir ra­kip” o­la­rak ni­te­le­yen de­ne­yim­li tek­nik a­dam, ek­sik­le­ri gör­mek i­çin risk a­la­rak oy­na­ya­cak­la­rı­nı da be­lirt­ti. Te­rim, Fa­tih Fa­tih Tek­ke’nin mil­li ta­kım­da oy­na­mak i­çin pa­zar­lık yap­tı­ğı yo­lun­da­ki id­di­a­la­rın ha­tır­la­tıl­ma­sı ü­ze­ri­ne, “Ben bu tür id­di­a­la­ra gü­lüp ge­çi­yo­rum. Siz de ay­nı­sı­nı ya­pın” ce­va­bı­nı ver­di. Özel maç kar­ne­miz iyi de­ğil Fa­tih Te­rim’in ikin­ci dö­ne­min­de mil­li­ler, 17’si yurt dı­şı, 4’ü Tür­ki­ye sı­nır­la­rı için­de­ki 21 özel maç­tan 7’si­ni ka­za­nır­ken, 5’ini kay­bet­ti, 9’un­da be­ra­be­re kal­dı. Bu maç­lar­da 25 gol atan ve ka­le­sin­de 24 gol gö­ren mil­li­ler, 85 yıl­da top­lam 216 özel maç­ta, 70 ga­li­bi­yet, 61 be­ra­ber­lik alır­ken, 85 de­fa ye­nil­di. Hazırlık karşılaşması >> AVUSTURYA Gs­pur­ning ­Ga­rics Sc­har­ner I­berts­ber­ger St­ranzl ­Hölzl ­Le­it­geb ­Sa­u­mel S­tan­ko­vic I­vansc­hitz O­ko­ti­e TD: Ka­rel B­ruck­ner >> TÜRKİYE Vol­kan ­Sab­ri E­ren ­Gök­han Zan ­Ha­kan Bal­ta Ay­han A­u­re­li­o ­Gök­han Gö­nül ­Ka­zım ­Tun­cay ­Meh­met Yıl­dız TD: Fa­tih Te­rim S­TAT: Ernst-­Hap­pel HA­KEM­LER: Ma­nu­el G­ra­fe, Det­lef Sc­hep­pe, Kai Voss (Al­man­ya) SA­AT: 21.30 > TRT 1 nak­len
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100806
  % 0.66
 • 5.2752
  % -0.29
 • 5.984
  % -0.69
 • 6.8783
  % -0.34
 • 217.157
  % -0.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT