BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Biyonik eliyle attığını vuruyor

Biyonik eliyle attığını vuruyor

Da­ha ön­ce ağ­zıy­la at­tı­ğı ok­lar­la gün­de­me ge­len ve baş­la­tı­lan kam­pan­yay­la bi­yo­nik eli­ne ka­vu­şan genç okçu, puanını 3’e katladıMuğ­la’da ya­şa­yan ve da­ha ön­ce ağ­zıy­la ok a­tan be­den­sel en­gel­li s­por­cu Sem­ray Taş Ö­zer, kul­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı bi­yo­nik el i­le pu­a­nı­nı da yak­la­şık 3’e kat­la­dı­ğı­nı söy­le­di. 7 ay­lık­ken şö­mi­ne­nin ü­ze­ri­ne dü­şe­rek ya­ra­la­nan ve bu­na bağ­lı o­la­rak da sağ e­li­ni bi­le­ğin­den kay­be­den genç ok­çu, “Bi­yo­nik e­li kul­lan­ma­ya baş­la­dık­tan son­ra ilk de­fa 2 haf­ta ön­ce An­tal­ya’da ger­çek­leş­ti­ri­len şam­pi­yo­na­ya ka­tıl­dım. Da­ha ön­ce­le­ri ağ­zım­la a­tar­ken 70 met­re­de en faz­la 180 pu­an çı­ka­ra­bi­li­yor­dum. Son ka­tıl­dı­ğım şam­pi­yo­na­da i­se he­nüz tam an­la­mıy­la a­lı­şa­ma­mış ol­ma­ma rağ­men pu­a­nı­mı 420’ye çı­kar­ma­yı ba­şar­dım. Da­ha faz­la ant­ren­man ya­pa­rak mil­li ta­kı­ma gir­mek ve dün­ya ça­pın­da­ki or­ga­ni­zas­yon­lar­da ül­ke­mi en i­yi şe­kil­de tem­sil etmek is­ti­yo­rum” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT