BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çobanın ‘Vadi Evi’

Çobanın ‘Vadi Evi’

Si­lif­ke­’nin Ak­sı­fat Va­di­si­’n­de­ki dağ­lar­da bu­lu­nan ma­ğa­ra­la­ra ka­pı ve pen­ce­re ta­kan köy­lü­ler, yı­lın bü­yük bö­lü­mü­nü burada ge­çi­ri­yorSİLİFKE KAY­MA­KAMI MİSAFİR OLDU Si­lif­ke Kay­ma­ka­mı Ah­met Be­yoğ­lu, 1600 metre yükseklikte hayvanlarını otlatan çobanların kaldıkları mağara eve misafir oldu. Saraydın Köyü yakınlarındaki mağara evlerde günlük ihtiyaç için her şey düşünülmüş. Mağara evler, yaylaya çıkan çobanların vazgeçilmezlerinden... Mer­si­n’­in Si­lif­ke il­çe­si­ne bağ­lı Sa­ray­dın kö­yü ya­kın­la­rın­da­ki Ak­sı­fat Va­di­si­’n­de hay­van­cı­lık ya­pa­rak ge­çim­le­ri­ni sağ­la­yan va­tan­daş­lar, ma­ğa­ra­la­rı eve dö­nüş­tü­re­rek ba­rın­ma ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­de­ri­yor. Ak­sı­fat Va­di­si­’n­de, bir za­man­lar vah­şi hay­van­la­rın in­le­ri­ni ge­niş­le­tip dü­zen­le­yen, ka­pı ve pen­ce­re yer­leş­ti­ren, ko­ru­nak­lar ya­pan gö­çer ai­le­ler­den Se­lim Ars­lan, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ya­zın hay­van­la­rı­nı 1600 met­re ra­kım­da­ki ot­lak­lar­da bes­le­dik­le­ri­ni, kı­şın ise ge­çi­ci ola­rak ma­ğa­ra­lar­da ko­nak­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Yö­re­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Si­lif­ke Kay­ma­ka­mı Ah­met Be­yoğ­lu da, ço­ban­la­rın ma­ğa­ra ev­le­ri­ne mi­sa­fir ol­du. Kay­ma­kam Be­yoğ­lu­’nu evi­ne mi­sa­fir eden Se­lim Ars­lan, “Ya­zın se­rin, kı­şın sı­cak olan in ev­le­ri­ni ken­di­mi­ze gö­re di­zayn et­tik. Kar ya­ğış­la­rı baş­la­yın­ca he­pi­miz köy­le­ri­mi­ze dö­ne­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT