BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SPK: Bir yıl böy­le at­la­tı­lır­sa kur­tu­lu­ruz

SPK: Bir yıl böy­le at­la­tı­lır­sa kur­tu­lu­ruz

Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu (SPK) Baş­ka­nı Tu­ran Erol, 1 yıl­lık sü­reç­te mak­ro dü­zey­de hem YTL hem dö­viz li­ki­di­te­si­nin çok iyi yö­ne­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu (SPK) Baş­ka­nı Tu­ran Erol, 1 yıl­lık sü­reç­te mak­ro dü­zey­de hem YTL hem dö­viz li­ki­di­te­si­nin çok iyi yö­ne­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Bir te­le­viz­yon prog­ra­mı­na ka­tı­lan Erol, ser­ma­ye pi­ya­sa­la­rı­na iliş­kin so­ru­la­rı ce­vap­lan­dır­dı. Bu or­tam­da, pi­ya­sa­lar için ye­ni dü­zen­le­me­ler dü­şü­nü­lüp dü­şü­nül­me­di­ği­ne iliş­kin so­ru üze­ri­ne SPK Baş­ka­nı, pi­ya­sa­nın ye­te­rin­ce re­gü­le edil­miş ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, aşı­rı dü­zen­le­me­le­rin ge­liş­mek­te olan pi­ya­sa­lar­da iyi so­nuç­lar ver­me­ye­ce­ği­ni dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di. Erol, 1 yıl­lık sü­reç­te mak­ro dü­zey­de hem YTL hem dö­viz li­ki­di­te­si­nin çok iyi yö­ne­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni, 1 yıl­lık sü­re bu şe­kil­de at­la­tıl­dı­ğın­da re­el sek­tör ve fi­nans sek­tö­rü­nün ge­le­ce­ği­nin iyi ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni kay­det­ti.
Kapat
KAPAT