BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KA­DI­KÖY’de A­ra­ma Kur­tar­ma Ta­kı­mı ye­ni tek­nik­le­r i­çin bu­luş­tu

KA­DI­KÖY’de A­ra­ma Kur­tar­ma Ta­kı­mı ye­ni tek­nik­le­r i­çin bu­luş­tu

Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si Çev­re Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de­ki Be­le­di­ye Ara­ma Kur­tar­ma Ta­kı­mı (BAK-Ka­dı­köy) ve Zİ­MAK Ma­ki­ne Ekip­man­la­rı Gü­ven­lik Ltd. Şti. iş bir­li­ği ile 21 ara­ma kur­tar­ma eki­bi­ni bir ara­ya ge­ti­ren bü­yük bir eği­tim or­ga­ni­zas­yo­nu dü­zen­len­di.> Cü­neyt Bİ­TİK­Çİ­OĞ­LU İS­TAN­BUL Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si Çev­re Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de­ki Be­le­di­ye Ara­ma Kur­tar­ma Ta­kı­mı (BAK-Ka­dı­köy) ve Zİ­MAK Ma­ki­ne Ekip­man­la­rı Gü­ven­lik Ltd. Şti. iş bir­li­ği ile 21 ara­ma kur­tar­ma eki­bi­ni bir ara­ya ge­ti­ren bü­yük bir eği­tim or­ga­ni­zas­yo­nu dü­zen­len­di. Zİ­MAK’ın eğit­men­le­rin­den Ame­ri­ka­lı Hans Frank Dor­mol­le ta­ra­fın­dan, yı­kıl­ma teh­li­ke­si bu­lu­nan bi­na­la­rı sa­bit­le­mek ve tra­fik ka­za­la­rın­da yan yat­mış araç­lar­dan ya­ra­lı çı­kar­tır­ken araç­la­rın dev­ril­me­me­si­ni sağ­la­yan ekip­man­lar­la il­gi­li bir su­num ger­çek­leş­ti­ril­di. Yak­la­şık üç sa­at sü­ren teo­rik eği­tim­den son­ra, ön­ce­den ge­ti­ri­len araç­lar­la tüm ara­ma kur­tar­ma ekip­le­ri tek tek ça­lış­tı. Araç­la­rın ta­van­la­rı­nın ke­sil­me­sin­den, ha­va yas­tık­la­rı ile kal­dı­rıl­ma­sı­na ka­dar tüm Pa­ra­tech alet­le­ri­ni kul­lan­dı­lar. Eği­tim son­ra­sı ha­zır­la­nan ser­ti­fi­ka­lar Ara­ma-Kur­tar­ma Ta­kı­mı üye­le­ri­ne ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT