BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sü­mer Bil­gi E­vi Hiz­me­te A­çıl­dı

Sü­mer Bil­gi E­vi Hiz­me­te A­çıl­dı

Zey­tin­bur­nu, Tür­ki­ye’de bir il­ki ger­çek­leş­ti­re­rek hiz­me­te aç­tı­ğı bil­gi ev­le­ri­ne bir ye­ni­sini da­ha ek­le­di.> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL ­Zey­tin­bur­nu, Tür­ki­ye’de bir il­ki ger­çek­leş­ti­re­rek hiz­me­te aç­tı­ğı bil­gi ev­le­ri­ne bir ye­ni­sini da­ha ek­le­di. Se­yit­ni­zam ve Mer­ke­ze­fen­di ma­hal­le­le­rin­den son­ra Sü­mer Ma­hal­le­si de bil­gi e­vi­ne ka­vuş­tu. Baş­ka­n Mu­rat Ay­dın, “Bil­gi ev­le­ri sa­ye­sin­de genç di­mağ­la­rın uf­ku ge­niş­li­yor. Ö­dev­le­ri­nin a­raş­tır­ma­la­rı­nı ya­par­ken ki­tap o­ku­ma a­lış­kan­lı­ğı ka­za­nı­yor­lar” di­ye ko­nuş­tu. Sü­mer Bil­gi E­vi’n­de; kü­tüp­ha­ne, bil­gi­sa­yar sa­lo­nu, çok mak­sat­lı bir sa­lon ve i­da­re bö­lü­mü yer a­lı­yor. Bilgi Evi’nde ayrıca; bü­yük ek­ran bir LCD te­le­viz­yo­nu, bu­na bağ­lı bir bil­gi­sa­yar, ya­zı tah­ta­sı ve 20 ki­şi ka­pa­si­te­li yu­var­lak ma­sa yer alıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT