BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VOLKAN’IN ADA AŞKI

VOLKAN’IN ADA AŞKI

F.Bah­çe ile söz­leş­me­si so­na ere­cek olan Vol­kan De­mi­rel’in ta­lip­le­ri ar­tı­yor. Olim­pi­akos mil­li ka­le­ci­yi is­te­yen­le­rin ba­şın­da gel­se de, onun gön­lün­den Pre­mi­er Lig ge­çi­yor...F.Bah­çe ile söz­leş­me­si so­na ere­cek olan Vol­kan De­mi­rel’in ta­lip­le­ri ar­tı­yor. Olim­pi­akos mil­li ka­le­ci­yi is­te­yen­le­rin ba­şın­da gel­se de, onun gön­lün­den Pre­mi­er Lig ge­çi­yor... AN­LA­YIŞ BEK­Lİ­YOR Se­zon so­nun­da Fe­ner­bah­çe ile söz­leş­me­si so­na ere­cek olan Vol­kan De­mi­rel’in ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik her ka­fa­dan bir ses çı­kı­yor. Sa­rı-la­ci­vert­li yö­ne­tim mil­li ka­le­ci­si­ni gön­der­me­ye ni­yet­li de­ğil, an­cak Av­ru­pa’dan çok sa­yı­da tek­lif alan Vol­kan’ın da Tür­ki­ye’de kal­ma­ya pek ni­ye­ti yok. Yö­ne­ti­min söz­leş­me uzat­mak is­te­di­ği Vol­kan, “Da­ha er­ken, bi­raz da­ha za­man geç­sin ko­nu­şu­ruz” ce­va­bı ver­di­ği için Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’dan sert tep­ki gör­müş­tü. Gör­dü­ğü bu mu­ame­le kar­şı­sın­da kır­gın ol­du­ğu öğ­re­ni­len mil­li ka­le­ci­nin ya­kın çev­re­si­ne, “Ya­ban­cı­lar ay­nı şe­yi ya­pı­yor bir şey ol­mu­yor. Biz ya­pın­ca kı­ya­met ko­pu­yor” di­ye­rek ya­kın­dı­ğı öğ­re­nil­di. TUN­CAY’LA KO­NU­ŞU­YOR Yö­ne­tim­den an­la­yış bek­le­yen Vol­kan’ın Av­ru­pa’dan al­dı­ğı çok sa­yı­da tek­li­fe kar­şın ter­ci­hi­nin İn­gil­te­re ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Mil­li ka­le­ci­nin ai­le bi­rey­le­rin­den edi­ni­len bil­gi­ye gö­re Vol­kan, ye­ni se­zon­da Pre­mi­er Lig’de for­ma giy­me­yi plan­lı­yor. İn­gi­liz ekip­le­rin­den tek­lif alan yıl­dız oyun­cu, es­ki ta­kım ar­ka­da­şı Tun­cay ile sık sık ko­nu­şa­rak fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nu­yor. Bu ara­da Yu­na­nis­tan’da ya­yın ya­pan Sport­day ga­ze­te­si Vol­kan’ın Olim­pi­akos’a trans­fer ola­ca­ğı yö­nün­de­ki ha­ber­le­rin ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı ya­za­rak, “He­nüz or­ta­da bir şey yok. Vol­kan’ın gel­me­si için Olim­pi­akos’un ke­se­nin ağ­zı­nı aç­ma­sı şart” yo­ru­mu­nu yap­tı. > M. Emin ULUÇ A­RA­GO­NES ŞOV YAP­TI F.Bah­çe, A.Gü­cü ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı tek id­man­la sür­dür­dü. Mil­li ta­kım­lar­da­ki 6 oyun­cu­nun ya­nı sı­ra, sol ayak baş­par­ma­ğın­da il­ti­hap olan Ro­ber­to Car­los ve te­da­vi­le­ri sü­ren Se­mih ka­tıl­ma­dı. İd­man­da hü­cum or­ga­ni­zas­yon­la­rı üze­rin­de du­ran İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı Ara­go­nes, oyun­cu­la­rı­na sık sık uya­rı­lar­da bu­lu­nur­ken sa­kat­lık­tan kur­tu­lan Alex’le özel ola­rak il­gi­len­di. De­de la­kap­lı İs­pan­yol ho­ca, id­man sı­ra­sın­da top­la şov ya­pa­rak “genç­li­ği­ni” or­ta­ya koy­du. F.BAHÇE NOTLARI Za­yıf hal­ka Jo­si­co F.Bah­çe’de Alex’in iyi­leş­me­si Ara­go­nes’i zo­ra sok­tu. Se­mih’in yok­lu­ğun­da hü­cum hat­tın­da Alex’i oy­nat­ma­yı dü­şü­nen De­de 6+2 se­be­biy­le lej­yo­ner­le­rin­den bi­ri­si­ni ke­na­ra çek­mek zo­run­da ka­la­cak. Edu-Lu­ga­no-Car­los üç­lü­sü­nü boz­ma­yı dü­şün­me­yen, Güi­za’yı al­ter­na­tif­siz bu­lan Ara­go­nes’in iyi­le­şen Em­re’ye on bir­de yer ve­rip Jo­si­co’yu ku­lü­be­ye çe­ke­ce­ği öğ­re­nil­di. Şampiyonluğa inandık F.Bah­çe’nin genç yıl­dı­zı Uğur Bo­ral lig ya­rı­şı için id­di­alı ko­nuş­tu. Ta­kım­da müt­hiş bir ar­ka­daş­lık or­ta­mı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Uğur, “Se­zo­na kö­tü baş­la­dı­ğı­mız doğ­ru. An­cak ya­pı­lan eleş­ti­ri­ler bi­zi kam­çı­la­dı. Ge­çen se­zon ol­du­ğu gi­bi bu yıl da Av­ru­pa’da fır­tı­na es­ti­re­ce­ğiz, lig­de de şam­pi­yon­lu­ğa ula­şa­ca­ğız. Ta­kım ola­rak bu­na ina­nı­yo­ruz” de­di. Mevlüt listede mi? Fran­sız Mer­ca­to365.com ad­lı in­ter­net si­te­si, Güi­za’nın gol yol­la­rın­da­ki per­for­man­sın­dan mem­nun ol­ma­yan F.Bah­çe’nin, Soc­ha­ux’da oy­na­yan mil­li fut­bol­cu Mev­lüt Er­dinç için Mar­sil­ya, PSG ve Bor­de­aux’yla ya­rış­tı­ğı­nı yaz­dı. Si­te­nin ha­be­ri­ne gö­re, bu trans­fe­rin ger­çek­leş­me­me­si ha­lin­de Ha­lil Al­tın­top, Ser­can Yıl­dı­rım ve Meh­met Yıl­dız gi­bi isim­ler sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin gün­de­mi­ne ge­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT