BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB’nin ki­tap www.e­u­ro­pe­a­na.e­u si­te­si çök­tü!

AB’nin ki­tap www.e­u­ro­pe­a­na.e­u si­te­si çök­tü!

AB ta­ra­fın­dan in­ter­net de­vi Go­og­le­’a ra­kip ola­rak ku­ru­lan on­li­ne kü­tüp­ha­ne si­te­si, açıl­dı­ğı­nın ilk gü­nü ge­çi­ci ola­rak ka­pa­tıl­dıAv­ru­pa Bir­li­ği (AB) Ko­mis­yo­nu­’nun Ame­ri­kan in­ter­net de­vi Go­og­le di­ji­tal ki­tap pro­je­si­ne ra­kip ola­rak bu sa­bah baş­lat­tı­ğı on­li­ne kü­tüp­ha­ne “E­uro­pe­ana­” gör­dü­ğü aşı­rı il­gi üze­ri­ne ki­lit­le­nin­ce ge­çi­ci ola­rak ka­pa­tıl­dı. Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu­’nun ye­ni tek­no­lo­ji­ler­den so­rum­lu üye­si Vi­vi­ane Re­ding, “www.eu­ro­pe­ana.eu­” si­te­si­nin öğ­le­ne doğ­ru sa­at­te 10 mil­yon klik al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ko­mis­yon söz­cü­sü Mar­tin Sel­mayr, si­te­yi ka­pa­si­te­si­ni ar­tır­mak için 11.30’a doğ­ru ge­çi­ci ka­pat­mak zo­run­da kal­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, 3 olan su­nu­cu sa­yı­sı­na 3 su­nu­cu da­ha ek­len­me­siy­le si­te­nin açı­la­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. 2 MİL­YON­DAN FAZ­LA ESER BU­LU­NU­YOR AB Ko­mis­yo­nu­’nun de­ne­me amaç­lı bu sa­bah baş­lat­tı­ğı pro­to­tip di­ji­tal kü­tüp­ha­ne­de 2 mil­yon­dan faz­la eser bu­lu­nu­yor. Av­ru­pa kül­tü­rü­nün ta­ma­mı­nı yan­sıt­ma­yı amaç­la­yan ve şu an­ki muh­te­va­sı­nın ya­rı­sı Fran­sa ta­ra­fın­dan sağ­la­nan Eu­ro­pe­ana, 2010’da en az 10 mil­yon ese­ri he­def­li­yor. Eu­ro­pe­ana’­nın ra­ki­bi Ame­ri­kan in­ter­net de­vi Go­og­le­’ın 2004 so­nun­da kur­ma­ya baş­la­dı­ğı dev di­ji­tal ki­tap pro­je­sin­de 7 mil­yon eser bu­lu­nu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT