BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mek­tup­la ki­tap top­la­yıp ­KÜ­TÜP­HA­NE kur­du­lar

Mek­tup­la ki­tap top­la­yıp ­KÜ­TÜP­HA­NE kur­du­lar

İl­köğ­re­tim o­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nı­na yaz­dık­la­rı mek­tup­lar­la 15 bin ki­tap top­la­ma­yı ba­şar­dı. Yet­ki­li­ler­den yer is­te­yen öğ­ren­ci­ler, ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ğiy­le mo­dern bir kü­tüp­ha­ne­ye ka­vuş­tuŞehit Mustafa Önder İlköğretim Okulu öğrencileri, hayırseverlerin bağışladığı 15 bin kitabı büyük bir özenle raflara yerleştirdi. > YOZ­GAT Sor­gun il­çe­si Ge­dik­ha­san­lı Bel­de­si Şe­hit Mus­ta­fa Ön­der İl­köğ­re­tim Oku­lu öğ­ren­ci­le­ri, okul mü­dü­rü, öğ­ret­men­le­ri ve ma­hal­le muh­ta­rı­nın ön­cü­lü­ğün­de yaz­dık­la­rı mek­tup­la­rı, okul harç­lık­la­rıy­la Tür­ki­ye­’nin de­ği­şik il­le­rin­de­ki ku­ru­luş ve ki­şi­le­re gön­de­re­rek, 15 bin ki­tap top­la­yıp, bel­de­yi mo­dern bir kü­tüp­ha­ne­ye ka­vuş­tur­du. BİN 300 KU­RU­LU­ŞA MEK­TUP Ge­dik­ha­san­lı Bel­de­si Şe­hit Mus­ta­fa Ön­der İl­köğ­re­tim Oku­lu Mü­dü­rü Dur­sun Pek­taş, Türk­çe Öğ­ret­me­ni Ya­vuz Ak­man, Mer­kez Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ha­san Ça­kır ön­cü­lü­ğün­de öğ­ren­ci­ler, yaz­dık­la­rı mek­tu­bu ço­ğal­tıp, Tür­ki­ye’nin de­ği­şik böl­ge­le­rin­de bu­lu­nan bin 300 ku­ru­luş ve iş adam­la­rı­na harç­lık­la­rı­nı ve­re­rek pos­ta­la­dı. KİTAP İNSANIN UFKUNU GENİŞLETİR “Ki­tap in­sa­nın uf­ku­nu ge­niş­le­tir, dün­ya­yı ta­nı­ma­sı­nı sağ­la­r” di­ye baş­la­yan mek­tup­ta, “Biz­ler ki­tap oku­mak is­ti­yo­ruz. Kü­tüp­ha­ne ol­ma­dı­ğı için oku­ya­mı­yo­ruz. Araş­tır­ma yap­mak is­ti­yo­ruz ama araş­tı­ra­mı­yo­ruz. Bu amaç­la kütüp­ha­ne kur­mak is­ti­yo­ruz. Ül­ke­miz ge­ne­lin­de ki­tap top­la­ma kam­pan­ya­sı baş­lat­tık” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. Mek­tu­bu alan ku­ru­luş­lar­dan 300’ü 400 ko­li ci­va­rın­da çe­şit­li ki­tap­la­rı oku­la kar­go ile gön­der­di. Yak­la­şık 15 bin ki­ta­bı ko­ya­cak yer bu­la­ma­yan öğ­ren­ci­ler, Kay­ma­kam Er­tuğ­rul Kı­lı­ç’­a bir mek­tup gön­de­re­rek yar­dım is­te­di. Kay­ma­kam Kı­lıç ve iş adam­la­rı­nın des­te­ğiy­le bel­de­ye mo­dern bir kü­tüp­ha­ne ya­pı­la­rak, kam­pan­ya ile top­la­nan ki­tap­lar raf­la­ra öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan yer­leş­ti­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT