BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­del­le ve Sa­rel­le 1 yıl son­ra dön­dü

Ta­del­le ve Sa­rel­le 1 yıl son­ra dön­dü

Tok­söz Gru­bu şir­ket­le­rin­den San­set Gı­da, 2007 yı­lın­da 77 mil­yon do­la­ra TMSF’den sa­tın al­dı­ğı Sag­ra ve mar­ka­la­rı­nı, 1 yıl sü­ren ha­zır­lıktan son­ra ye­ni­den tü­ke­ti­ci­ler­le bu­luş­tu­ru­yor.> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL Tok­söz Gru­bu şir­ket­le­rin­den San­set Gı­da, 2007 yı­lın­da 77 mil­yon do­la­ra TMSF’den sa­tın al­dı­ğı Sag­ra ve mar­ka­la­rı­nı, 1 yıl sü­ren ha­zır­lıktan son­ra ye­ni­den tü­ke­ti­ci­ler­le bu­luş­tu­ru­yor. Ta­del­le, Sa­rel­le, Gol, Gofy ve Sag­ra mar­ka­la­rıy­la pa­za­ra id­di­alı gi­riş yap­ma­ya ha­zır­la­nan San­set Gı­da, 2009 yı­lı­na 750 ele­man ile gi­ri­yor. Önü­müz­de­ki dö­nem­de ye­ni ma­ki­ne par­kur­la­rı alım­la­rı ile fab­ri­ka­ya ya­pa­cak­la­rı ya­tı­rım mik­ta­rı­nın 30 mil­yon YTL’yi bu­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Tok­söz Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ve San­set Gı­da Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Tok­söz, “5 yıl bo­yun­ca fab­ri­ka­mı­za ya­tı­rım yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. 50 bin ton olan yıl­lık üre­tim ka­pa­si­te­mizi de artıracağız” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT