BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bor­sa­lar di­bi hâ­lâ bu­la­ma­dı

Bor­sa­lar di­bi hâ­lâ bu­la­ma­dı

Kü­re­sel kriz, dün­ya­nın dev şir­ket­le­ri­nin ele­man çı­kar­ma­ya baş­la­ma­sıy­la ye­ni bir bo­yut ka­zan­dı. Ta­lep her ge­çen gün da­ra­lır­ken, re­el sük­tö­rün ‘ay­na­sı’ olan bor­sa­lar düş­me­ye de­vam edi­yor.BÜTÜN BORSALAR DÜŞTÜ Tok­yo Bor­sa­sı, gü­nü dü­şüş­le ta­mam­la­dı. Bor­sa­nın te­mel gös­ter­ge­si Nik­kei En­dek­si, yüz­de 6,9 aza­la­rak 7.703,04 pu­an­dan ka­pan­dı. Hong Kong’da Hang Seng En­dek­si yüz­de 5.5, Gü­ney Ko­re’de bor­sa yüz­de 6.6 ve Avus­tral­ya’da bor­sa yüz­de 4.2 de­ğer kay­bet­ti. Kü­re­sel kriz, dün­ya­nın dev şir­ket­le­ri­nin ele­man çı­kar­ma­ya baş­la­ma­sıy­la ye­ni bir bo­yut ka­zan­dı. Ta­lep her ge­çen gün da­ra­lır­ken, re­el sük­tö­rün ‘ay­na­sı’ olan bor­sa­lar düş­me­ye de­vam edi­yor. Dip se­vi­ye­nin ne­re­si ola­ca­ğı­na da­ir hiç bir tah­min ya­pı­la­maz­ken, ABD bor­sa­la­rı son 5.5 yı­lın en dü­şük se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di. Av­ru­pa bor­sa­la­rı yüz­de 4’ü, As­ya bor­sa­la­rı yüz­de 6’yı aşan ka­yıp­lar ya­şa­dı. Bu pa­ra­lel­de İMKB de gün için­de 20 bin 912 pua­na ka­dar ge­ri­le­di. Do­lar ise gün için­de 1.74.75 YTL’ye ka­dar yük­sel­di. Bu se­vi­ye­de Mer­kez Ban­ka­sı­nın fa­iz in­di­ri­mi ve olum­lu açık­la­ma­lar, IMF ile kre­di­li stand-by ya­pı­la­ca­ğı­na da­ir ha­ber­ler, do­la­rın ate­şi­ni sön­dü­rür­ken, bor­sa­yı to­par­la­dı. Do­lar gü­nü 1.70 YTL’den ka­pa­tır­ken, İMKB 21 bin 228 pu­an­dan ka­pan­dı. Bor­sa­nın gün­lük de­ğer kay­bı yüz­de 3.2 ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT