BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­go­İs­viç­re’nin tek ­sa­hi­bi Er­go ol­du

Er­go­İs­viç­re’nin tek ­sa­hi­bi Er­go ol­du

Av­ru­pa Hol­ding ve Er­go In­ter­na­ti­onal ara­sın­da­ki his­se dev­ri sü­re­ci­ni Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı onay­la­dı.Av­ru­pa Hol­ding ve Er­go In­ter­na­ti­onal ara­sın­da­ki his­se dev­ri sü­re­ci­ni Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı onay­la­dı. Er­go­İs­viç­re Si­gor­ta’nın ka­lan his­se­le­ri­nin dev­ra­lın­ma­sı­nın, Er­go Gru­bu­nun Türk si­gor­ta sek­tö­rü­ne güç­lü bir şe­kil­de odak­lan­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si ol­du­ğu be­lir­ti­len açık­la­ma­da, his­se dev­ri­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Bal­cı Ai­le­si­nin Er­go­İs­viç­re Si­gor­ta­nın yö­ne­ti­min­den çe­kil­di­ği kay­de­dil­di. Er­go­İs­viç­re Emek­li­lik ve Ha­yat A.Ş’nin ge­nel mü­dür­lü­ğü­nü Er­go Gru­bu Tür­ki­ye CE­O’su Kla­us Al­ler­dis­sen, ana gö­re­vi­ne ek ola­rak ve­ka­le­ten üst­len­di. Er­go­İs­viç­re Si­gor­ta’nın ge­nel mü­dür­lü­ğü­ne ise Dr. Tho­mas Ba­ron ge­ti­ril­di. Er­go’ya ka­tıl­ma­dan ön­ce Koç Al­li­anz Si­gor­ta’da gö­rev yapan Ba­ron’un, Türk si­gor­ta­cı­lık sek­tö­rün­de 14 yıl­lık hiz­met de­ne­yi­mi bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT