BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rüz­gâr gi­bi 6 haf­ta

Rüz­gâr gi­bi 6 haf­ta

Za­man çok ça­buk ge­çi­yor, BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin ilk haf­ta­sı oy­nan­mış bi­le. Olu­şan sı­ra­la­ma ke­sin bir de­ğer­len­dir­me­den he­nüz çok uzak kal­mak­ta el­bet.Za­man çok ça­buk ge­çi­yor, BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin ilk haf­ta­sı oy­nan­mış bi­le. Olu­şan sı­ra­la­ma ke­sin bir de­ğer­len­dir­me­den he­nüz çok uzak kal­mak­ta el­bet. Önü­müz­de­ki 24 haf­ta­da çok sa­yı­da iniş­ler ve çı­kış­lar ola­cak­tır mut­la­ka, üs­te­lik kri­tik sa­kat­lık­lar da ya­şan­mak­ta­dır şim­di­lik, an­cak bu du­rum bir­ta­kım ipuç­la­rı için şu an­da­ki tab­lo­ya bak­ma­yı da en­gel­le­mi­yor. Ge­çen yıl ol­du­ğu gi­bi bir elin par­mak­la­rın­dan faz­la şam­pi­yon­luk ada­yıy­la yo­la çık­mış du­rum­da­yız ve her­ke­sin her­ke­si ye­ne­bi­le­ce­ği­ni he­sap et­mek ge­re­ki­yor. Şim­di­den ge­li­nen nok­ta­da bi­le bir tek na­mağ­lup eki­bi­miz kal­dı, o da ge­çen yı­lın fi­na­lis­ti Te­le­kom. Se­ne­ler­dir epey key­fi­ni sür­dü­ğü li­der­lik kol­tu­ğu­na yer­leş­miş ol­mak­la bir­lik­te Te­le­kom’un üst sı­ra­lar­da yer alan di­ğer ta­kım­lar­la he­nüz kar­şı­laş­ma­mış ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı. Şu ana ka­dar oy­na­dık­la­rı maç­lar­da zor­la­na­bil­mek­le be­ra­ber son tah­lil­de her se­fe­rin­de ka­zan­ma­yı bil­me­le­ri önem­li bir avan­taj, di­ğer kü­çük ayar­la­rı da za­man için­de ya­pa­cak­lar­dır. Fe­ner­bah­çe Ül­ker‘in ek­sik­le­ri­ni sı­ra­la­mak is­te­sek baş­ka bir şey yaz­ma­ya yer kal­ma­ya­cak ne­re­dey­se; Gi­ri­cek yok, po­ta al­tın­da Se­mih ve Ömer Aşık yok, Ser­hat yok, Ömer Onan bu haf­ta­ya ka­dar yok­tu ve bu­na rağ­men lig­de ve Av­ru­pa’da çok iyi gi­di­yor­lar. Efes Pil­sen kar­şı­sın­da hü­cum­da bi­raz bo­ca­la­mış ol­sa­lar da ek­sik oyun­cu­la­rı­nın ge­ri dön­me­siy­le da­ha da iyi ola­cak­la­rı açık. Kri­tik so­ru So­lo­mon‘u ara­yıp ara­ma­ya­cak­la­rı ola­cak­tır. Ek­sik­li­ğin et­ki­le­di­ği bir di­ğer id­di­alı ekip de Efes Pil­sen, Ka­sun‘un yok­lu­ğu po­ta di­bin­de zor­lu­yor on­la­rı... Bir sü­re­dir is­te­dik­le­ri gi­bi it­me­yen çiz­gi­le­ri­ni lig­de ve Av­ru­pa’da ye­ni­den zir­ve­ye yö­nelt­me se­ne­si on­lar için, fa­kat sa­kat­la­rın iyi­leş­me­si ka­dar bir­ço­ğu ye­ni olan oyun­cu­la­rın kad­ro­ya otur­ma­sı için de za­man ih­ti­yaç­la­rı var. Za­man za­man ak­sa­yan sa­vun­ma­la­rı­nın Fe­ner­bah­çe kar­şı­sın­da vi­tes bü­yült­me­si çok önem­liy­di ve iler­le­yen haf­ta­lar­da ta­kım ola­rak per­for­mans­la­rı­nın da­ha da yük­se­le­ce­ği­ni gös­ter­di. Ga­la­ta­sa­ray Ca­fe Crown ge­çen se­ne­ki bi­rey­sel yıl­dız olan at­le­tik ya­ban­cı­la­ra da­ya­lı çi­zi­si­ni bi­raz de­ğiş­ti­rip bas­ket­bo­lu bi­raz da­ha dü­şü­ne­rek oy­na­yan ta­kı­ma yö­ne­lik ya­ban­cı­lar ge­tir­di ve se­zo­na iyi bir baş­lan­gıç yap­tı. Efes Pil­sen ile baş ede­me­di­ler ger­çi, an­cak zir­ve ya­rı­şı­nın cid­di pay­daş­la­rın­dan ola­cak­la­rı­nı cüm­le ale­me gös­ter­di­ler. Av­ru­pa plat­for­mun­da FI­BA Chal­len­ge Ku­pa­sı’nın fa­vo­ri­le­ri ara­sın­da­lar. Lig­de ilk se­ne­le­rin­de ge­çen yıl çok ba­şa­rı­lı olan ve Av­ru­pa Ku­pa­la­rı­na yük­se­len An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si de ilk haf­ta­lar­da sa­kat­lık­lar­la bo­ğu­şan bir di­ğer eki­bi­miz olur­ken Ban­vit ise eli­ne ge­len her to­pu her şart­ta po­ta­ya gön­de­re­bi­len Cris­pin ile dal­ga­lı bir gö­rün­tü çiz­di şu ana ka­dar... As­lın­da or­ta sı­ra­lar­da yer alan çok sa­yı­da ta­kı­mın her bi­ri şans­lı ol­duk­la­rı gün­de he­men her­ke­si ye­ne­bi­le­cek güç­te­ler. İler­le­yen haf­ta­lar­da ba­zı­la­rı yük­se­li­şe ge­çip göz­le­ri­ni ilk dör­de ka­dar di­ke­bi­lir, ya da ko­lay­lık­la pla­yoff dı­şı ka­la­bi­lir, hat­ta kü­me düş­me çiz­gi­si­nin bas­kı­sı­nı his­se­de­bi­lir­ler. He­nüz is­te­di­ği çiz­gi­yi ya­ka­la­ya­ma­yan önem­li bir ta­kım ise Co­la Tur­ka Be­şik­taş. Ge­çen yıl­dan ba­zı oyun­cu­la­rı kay­bet­tik­le­ri gi­bi ge­tir­dik­le­ri ya­ban­cı­la­rın so­nu­ca yö­ne­lik kat­kı­la­rı da şim­di­lik pek faz­la de­ğil. İlk 6 haf­ta iti­ba­rıy­la he­nüz ga­li­bi­yet ala­ma­yıp alt sı­ra­lar­da bu­lu­nan CA­SA TED Ko­lej­li­ler ile Ke­pez Be­le­di­ye­si de za­man içer­sin­de yük­se­liş rüz­ga­rı ya­ka­la­ya­bi­le­cek du­rum­da­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT