BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İki yüz­lü ke­di !

İki yüz­lü ke­di !

Avus­tral­ya’da bir ve­te­ri­ner kli­ni­ğin­de dün­ya­ya göz­le­ri­ni açan ke­di­cik, tek göv­de­de bu­lu­şan iki su­ra­tıy­la her­ke­si şo­ke et­ti.Avus­tral­ya’da bir ve­te­ri­ner kli­ni­ğin­de dün­ya­ya göz­le­ri­ni açan ke­di­cik, tek göv­de­de bu­lu­şan iki su­ra­tıy­la her­ke­si şo­ke et­ti. 12 yıl­lık ça­lış­ma ha­ya­tı bo­yun­ca ga­rip ke­di­ler­le kar­şı­laş­tı­ğı­nı, hat­ta bun­la­rın ara­sın­da iki kuy­ruk­lu, 5-6 ba­cak­lı ke­di­le­rin de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten hem­şi­re Lo­ui­sa Bur­gess, böy­le­si­ni ilk de­fa gör­dü­ğü­nü söy­le­di. “Bir ke­di­nin iki yüz­le doğ­ma­sı mil­yon­da bir ih­ti­mal. An­cak bu yıl ya­şa­nan ikin­ci va­ka bu. Şu­bat ayın­da da sa­nı­rım Tek­sas’ta iki yüz­lü bir ke­di dün­ya­ya gel­miş­ti” di­yen hem­şi­re, yav­ru ke­diy­le özel ola­rak il­gi­le­ne­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT