BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BU OYUNDA YOKUZ

BU OYUNDA YOKUZ

Fenerbahçe Yö­ne­ti­mi, Ankaragücü ma­çı­nın ha­ke­mi­nin de­ğiş­me­siy­le il­gi­li ge­liş­me­le­re çok sert tep­ki gös­ter­diFenerbahçe Yö­ne­ti­mi, Ankaragücü ma­çı­nın ha­ke­mi­nin de­ğiş­me­siy­le il­gi­li ge­liş­me­le­re çok sert tep­ki gös­ter­di OR­TA­LIK KA­RIŞ­TI Türk fut­bo­lun­da “Ye­ni yö­ne­tim, ye­ni dö­nem” s­lo­ga­nıy­la a­çı­lan “te­miz say­fa”nın ka­ra­lan­ma­sı u­zun sür­me­di. Sü­ku­net i­çin­de­ki su­lar, F.Bah­çe­-An­ka­ra ma­çı­nın ar­dın­dan, Baş­kent e­ki­bi­nin O­nur­sal Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’in a­çık­la­ma­la­rıy­la çal­ka­la­nır­ken, fır­tı­na­nın pat­la­ma­sı da ge­cik­me­di. Gök­çek’e “Bil­dik­le­ri­ni a­çık­la” çağ­rı­sın­da bu­lu­nan F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, he­nüz ce­vap bek­ler­ken, ya­rın F.Bah­çe’yi ko­nuk e­de­cek A.Gü­cü’n­de Baş­kan Ce­mal Ay­dın’ın ben­zer id­di­a­lar or­ta­ya at­ma­sı, sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin sab­rı­nı ta­şır­dı. Ay­dın’ın ma­çın ha­ke­mi­ni a­ra­dı­ğı­nın öğ­re­nil­me­si­ni ar­dın­dan res­mi bir a­çık­la­ma ya­yın­la­yan F.Bah­çe Ku­lü­bü ya­şa­nan­la­rı sert bir dil­le kı­na­dı. KAY­GIY­LA İZ­Lİ­YO­RUZ Me­lih Gök­çek ve Ce­mal Ay­dın’dan MHK ka­rar­la­rı­nı ön­ce­den bil­di­ren i­sim­le­ri a­çık­la­ma­la­rı­nı is­te­yen F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, bil­di­ri­sin­de şu i­fa­de­le­re yer ver­di: “Ku­lüp yö­ne­ti­ci­le­ri­nin bu çir­kin o­lay­la­rın a­sıl ak­tör­le­ri­ni sak­la­ma ça­ba­sı son de­re­ce kay­gı ve­ri­ci ve ya­kı­şık­sız bir du­rum­dur. F.Bah­çe’nin bu çir­kin se­nar­yo­la­ra ka­rış­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sın­dan bü­yük hi­cap du­yu­yor, bu­nu yap­ma­ya ça­lı­şan­la­rı nef­ret­le kı­nı­yo­ruz. An­cak ku­lü­bü­mü­zü bu çir­kin se­nar­yo­la­ra a­let et­me­ye ça­lı­şan­lar şu­nu net o­la­rak bil­me­li­dir­ler ki kur­ma­ya ça­lış­tık­la­rı bu tu­zak on­la­rın a­yak­la­rı­na do­la­na­cak­tır. Bu çir­kin o­yun­la­rın bir par­ça­sı de­ği­liz, ol­ma­ya­ca­ğız. Ge­liş­me­le­ri kay­gıy­la iz­li­yo­ruz.” > M. Emin ULUÇ SE­Rİ SEV­DA­SI F.Bah­çe, A.Gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün ak­şam yap­tı­ğı tek id­man­la sür­dür­dü. Ara­go­nes, ne­şe için­de ge­çen an­tren­man­da tak­tik ça­lış­ma­la­ra ağır­lık ve­rir­ken Alex, gös­ter­di­ği per­for­mans­la “Baş­kent için ha­zı­rım” me­sa­jı ver­di. Sa­rı-la­ci­vert der­bi­de mut­lak ga­li­bi­yet he­def­le­yen oyun­cu­lar, “G.Sa­ray ma­çıy­la baş­la­yan çı­kı­şı sür­dü­re­ce­ğiz. Ga­li­bi­yet se­ri­si­ni ko­ru­yup, Be­şik­taş’ı da ye­ne­rek Ka­sım ayı­nı fi­re­siz ka­pa­ta­ca­ğız” di­ye söz er­di. > Ali YE­DEK F.BAHÇE NOTLARI “Se­ri süre­ce­k” Tek­nik Di­rek­tör A­ra­go­nes, FB TV’de ka­tıl­dı­ğı “Tek­nik A­na­liz” p­rog­ra­mın­da lig­de i­yi bir se­ri ya­ka­la­dık­la­rı­nı ve A.Gü­cü’n­den 3 pu­an al­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. A­ra­go­nes, “Dün­ya­da, gol­le­rin yüz­de 60-70’i du­ran top­lar­dan a­tı­lı­yor. A­lex, Car­los, Sel­çuk, Se­mih ve Bu­rak du­ran top­la­rı gü­zel kul­la­nı­yor. Bu­nu da­ha da i­yi yap­mak i­çin her gün ça­lı­şı­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Sa­ra­coğ­lu kül­tü­rü Şük­rü Sa­ra­coğ­lu’nun zi­ya­ret­çi lis­te­sin­de dün Özel İçel Ko­le­ji öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­rin­den olu­şan 80 ki­şi­lik grup yer al­dı. İs­tan­bul’un üni­ver­si­te ve ta­ri­hi me­kan­la­rı­nı zi­ya­ret ama­cıy­la 3 gün­lük bir kül­tür tu­ru­na çı­kan grup, 2009 UE­FA Ku­pa­sı fi­na­li­ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nı gez­mek­ten de ge­ri kal­ma­dı. Sa­rı kart alar­mı Zor­lu bir dö­nem­den ge­çen F.Bah­çe’de sa­rı kart alar­mı ve­ril­di. A.Gü­cü ma­çı­na ce­za sı­nı­rın­da çı­ka­cak Edu, Lu­ga­no, Ro­ber­to Car­los ve Ali ile gö­rüş­me ya­pan Ara­go­nes, “Çok dik­kat­li olun. Önü­müz­de Be­şik­taş ma­çı var. Der­bi­de ek­sik is­te­mi­yo­rum. Gü­zel bir ri­tim ya­ka­la­dık. Bu­nun bo­zul­ma­sı­na izin ver­me­yin” ika­zın­da bu­lun­du. Por­to’ya er­te­le­me Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde 25 Ka­sım Sa­lı gü­nü F.Bah­çe’nin ko­nu­ğu ola­cak Por­to’nun bu haf­ta ken­di li­gin­de oy­na­ya­ca­ğı maç er­te­len­di. Ama­do­ra dep­las­ma­nı­na çı­ka­cak olan Por­to, Fe­de­ras­yo­na yap­tı­ğı baş­vu­ru­da Bre­zil­ya’da oy­na­nan mil­li ma­ça 8 oyun­cu gön­der­di­ği­ni be­lir­te­rek er­te­le­me ta­lep et­ti. Fe­de­ras­yon olum­lu ce­vap ver­di. Ku­rul­berk ve­fat et­ti F.Bah­çe Ku­lü­bü Yük­sek Di­van Ge­nel Ku­ru­lu Üye­si ve ku­lü­bün en yaş­lı üye­si (97) olan emek­li Tü­ma­mi­ral Kad­ri Ku­rul­berk ve­fat et­ti. Ku­lü­bün res­mi in­ter­net si­te­sin­de ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ku­rul­berk’in ce­na­ze­si­nin bu­gün Le­vent Ca­mi­i’nde öğ­le­ namazını mü­te­akip kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan top­ra­ğa ve­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT