BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gen­ci, “ey­yam” öl­dür­dü!..

Gen­ci, “ey­yam” öl­dür­dü!..

Ban­vits­por - Kar­şı­ya­ka bas­ket­bol ma­çı­na gi­den bir grup Kar­şı­ya­ka­lı ta­raf­ta­rın, oto­büs­te ken­di ara­la­rın­da baş­lat­tı­ğı kav­ga, Ba­lı­ke­sir ya­kı­nın­da­ki bir ben­zin is­tas­yo­nun­da “pı­rıl pı­rıl bir gen­cin”, Ma­ni­sa Ce­lal Ba­yar Üni­ver­si­te­si Be­den Eği­ti­mi ve Spor Yük­sek Oku­lu Spor Yö­ne­ti­ci­li­ği bö­lü­mü 1. sı­nıf öğ­ren­ci­si 21 ya­şın­da­ki Öz­gür Soy­lu’nun pom­pa­lı tü­fek­le öl­dü­rül­me­siy­le bit­ti!.. Bu ka­çın­cı bi­tiş?..Ban­vits­por - Kar­şı­ya­ka bas­ket­bol ma­çı­na gi­den bir grup Kar­şı­ya­ka­lı ta­raf­ta­rın, oto­büs­te ken­di ara­la­rın­da baş­lat­tı­ğı kav­ga, Ba­lı­ke­sir ya­kı­nın­da­ki bir ben­zin is­tas­yo­nun­da “pı­rıl pı­rıl bir gen­cin”, Ma­ni­sa Ce­lal Ba­yar Üni­ver­si­te­si Be­den Eği­ti­mi ve Spor Yük­sek Oku­lu Spor Yö­ne­ti­ci­li­ği bö­lü­mü 1. sı­nıf öğ­ren­ci­si 21 ya­şın­da­ki Öz­gür Soy­lu’nun pom­pa­lı tü­fek­le öl­dü­rül­me­siy­le bit­ti!.. Bu ka­çın­cı bi­tiş?.. “Bir gün” ha­be­ri ve­ril­di, bir gün “yo­rum­lar” ya­zıl­dı ve son­ra olay “bir baş­ka gen­cin ölü­mü­ne ka­dar” unu­tu­lup git­ti!.. Zi­ra, or­ta­da “ba­lık be­yin­li” bir spor med­ya­sı, olay­la­rı “lâ­fın öte­sin­de hiç­bir şey yap­ma­ya­rak” sey­re­den, “Gi­den gi­der, ka­lan sağ­lar bi­zim­dir” di­ye dü­şü­nen yö­ne­ti­ci­ler var!.. Gü­ya, “bas­ket­bol, eği­tim­li spor­cu­la­rın ve se­yir­ci­le­rin spo­ru”; öy­le mi?.. İş­te “son bir ay­da” göz önün­de olan­lar; ne ya­pıl­dı; hii­içç!.. Ga­la­ta­sa­ray - Fe­ner­bah­çe “kız bas­ket­bol ma­çın­da”, hem de bu ka­çın­cı de­fa olan­lar or­ta­da; bey­ler ise “se­çim var; ye­ni­den se­çil­mek pe­şin­de”; her za­man­ki gi­bi, “ver gös­ter­me­lik bir ce­za”; bu olay­lar bi­ter mi?.. Dev­le­tin Va­li­si, otur­du­ğu pro­to­kol tri­bü­nü­nün kar­şı­sın­da­ki tri­bü­ne ası­lan “83 Yıl­lık Ef­sa­ne, ol­du kes­ta­ne” pan­kar­tı­nın, “ül­ke­nin en bü­yük il­le­rin­den bi­ri­nin en kök­lü ca­mi­ası­nı ren­ci­de ve li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da bu de­fa bü­yük şe­hir­de­ki maç­ta sta­dı dol­du­ra­cak ta­raf­ta­rı tah­rik ede­ce­ği­ni” dü­şü­ne­mez­se, “ken­di­si­ne pan­kar­tın kal­dı­rıl­ma­sı için mü­ra­ca­at eden” mi­sa­fir ku­lüp yet­ki­li­si­ne “Ne var kes­ta­ne lâ­fın­da, si­ze do­ku­nu­yor­sa, tri­bü­nü terk edin” di­ye­rek “pan­kart ye­ri­ne, mi­sa­fir yö­ne­ti­ci­yi tri­bün­den kov­ma­ya kal­kar­sa”, bu olay­lar bi­ter mi?.. Ül­ke­nin “en bü­yük” ta­kım­la­rı­nın iki­si, hem de “Dün­ya’nın en bü­yük der­bi­le­rin­den bi­ri­ni” oy­nar­ken, “Kurt­lar Va­di­si’nin Po­lat Alem­da­rı’na ve Me­ma­ti­si’ne öze­nen” yö­ne­ti­ci­le­rin, ba­kan­la­rın, em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin, fe­de­ras­yon yet­ki­li­le­ri­nin önün­de “Se­ni ge­ce ev­den kal­dı­rı­rım” di­ye kar­şı­lık­lı teh­dit­le­ri­ne, o yö­ne­ti­ci­ler­den bi­ri­nin “Ba­na küf­re­de­mez­sin” di­ye ba­ğır­ma­sı­na kar­şı­lık, öte­ki­nin “Ben sa­na de­ğil ha­ke­me küf­ret­tim” di­ye “Şe­ca­at arz eder­ken mer­di Kıp­ti sir­ka­tin söy­ler” mi­sa­li, hem de “me­mur sa­yı­lan maç ha­kem­le­ri­ne küf­ret­ti­ği­ni” ik­rar et­me­si­ne rağ­men, üs­te­lik or­ta­da “özel” çı­ka­rıl­mış, “Spor­da Şid­det­li Ön­le­me Ka­nu­nu var­ken” ve bu ka­nu­nun “bü­yük so­rum­lu­luk­lar yük­le­di­ği” si­ya­si - mül­ki - gü­ven­lik - spor yö­ne­ti­ci­le­ri­nin hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi, ola­yı “ört­bas et­me­le­ri­ne” ne de­me­li?.. O ka­nun­da “üzer­le­ri­ne dü­şen gö­re­vi yap­ma­yan” yö­ne­ti­ci­ler için de “mü­ey­yi­de­ler” yok mu; bu ka­nun “lâf ol­sun, tor­ba dol­sun” di­ye mi çı­ka­rıl­dı; ka­nu­nu kim yü­rü­te­cek “ora­da ya­zı­lı”; ne­den yü­rüt­mü­yor?.. “O tri­bün­de o olay­lar olur” ve hiç­bir şey ya­pıl­maz­sa, “bu olay­la­rın ol­ma­sı” na­sıl ön­le­ne­cek­tir?.. O ka­nu­nu bı­rak­tım, ya­nı baş­la­rın­da “Ben sa­na de­ğil, ha­kem­le­re küf­ret­tim” di­yen yö­ne­ti­ci­ye bi­le “hiç­bir şey ya­pa­ma­ya­rak” na­sıl bir “ey­yam” için­de ol­du­ğu­nu gös­te­ren “bir Fe­de­ras­yon ile” bu olay­la­rın ön­len­me­si müm­kün mü?.. Uzun yıl­lar­dır, “Spo­ra si­ya­set gir­me­sin” di­ye nu­tuk­lar atı­lır­ken ve bu­nun için “FI­FA’nın da bas­kı­sı ile” fe­de­ras­yon “özerk hâ­le ge­ti­ril­miş­ken”, Bur­sas­por ile Be­şik­taş ara­sın­da­ki “kan da­va­sı­nın bi­ti­ril­me­si için”, iki ku­lü­bün baş­ka­nı­nı “özerk” fut­bo­lun baş­ka­nı­nın mı, yok­sa bir si­ya­set­çi olan Spor­dan So­rum­lu Ba­ka­nı’nın mı bir ara­ya ge­ti­rip el sı­kış­tır­ma­sı ge­re­ki­yor­du; söy­ler mi­si­niz ba­na, “böy­le” fe­de­ras­yon­lar­la “bu olay­lar” ön­le­nir mi?.. Genç­ler öl­me­ye, bey­ler “ida­re et­me­ye” de­vam ede­cek­tir; bi­li­niz ki, dö­kü­len göz yaş­la­rı, “ölen genç­le­rin ana - ba­ba ve ya­kın­la­rı­nın­ki­ler ha­riç”, tim­sa­hın göz yaş­la­rı­dır!.. Ya­zık­lar ol­sun!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT