BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­kİ­ye e­ner­ji köp­rü­sü o­lu­yor

Tür­kİ­ye e­ner­ji köp­rü­sü o­lu­yor

Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Müs­te­şa­rı Se­la­hat­tin Çi­men, “Ener­ji po­tan­si­ye­li çok yük­sek olan ül­ke­miz­de, al­ter­na­tif kay­nak­lar için ya­tı­rım­lar sü­rü­yor. Ener­ji ter­mi­na­li ola­ca­ğız” de­di.> M.Kurt­bay Önür İS­TAN­BUL Al­ter­na­tif Ener­ji Kay­nak­la­rı, Ge­li­şen Ener­ji Ko­ri­dor­la­rı ve Tür­ki­ye’nin Ro­lü ve Du­ru­mu baş­lık­lı 88. Bab-ı Âli Top­lan­tı­sı, Çı­ra­ğan Sa­ra­yı’nda ya­pı­lan or­ga­ni­zas­yon­la ger­çek­leş­ti­ril­di. 2008-2009 dö­ne­mi­nin ilk top­lan­tı­sın­da, çok­lu kül­tür ve iş gu­ru­bu çev­re­le­rin­den bir ka­tı­lım ve ge­niş bir viz­yon ile Tür­ki­ye’de son gün­le­rin çok­ça tar­tı­şı­lan ener­ji ko­nu­sun­da­ki önem­li gün­dem mad­de­le­ri ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. AVANTAJLI KONUMDAYIZ Tür­ki­ye’nin je­opo­li­tik ve böl­ge­sel avan­taj­la­rı se­be­biy­le bir ter­mi­nal ve köp­rü ha­li­ne ge­le­ce­ği­ni kay­de­den Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Müs­te­şa­rı Se­la­hat­tin Çi­men, “Ül­ke­mi­zin ar­tan ener­ji ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak ve ener­ji kay­nak­la­rı­nı çe­şit­len­dir­mek için sü­rek­li ara­yış için­de­yiz. Ta­bii ki al­ter­na­tif ener­ji­ler­den bi­ri de nük­le­er tek­no­lo­ji. He­de­fi­miz, 2030’lı yıl­la­ra ka­dar ül­ke­nin ener­ji ih­ti­ya­cı­nı karşılayacak alan­la­rı­ oluş­tur­mak. Tür­ki­ye son dö­nem­de glo­bal öl­çek­li pro­je­ler­de ön pla­na çı­kı­yor. Dün­ya­nın tes­pit edil­miş do­ğal gaz ve pet­rol re­zerv­le­ri­nin üç­te bi­ri Tür­ki­ye’nin kom­şu­la­rın­da bu­lu­nu­yor. Av­ru­pa önem­li bir tü­ke­tim mer­ke­zi. Ül­ke­miz ener­ji­yi gü­ven­li bir şe­kil­de bu pa­zar­la­ra ulaş­tı­ra­cak bir köp­rü­dür” di­ye ko­nuş­tu. Çi­men, Sam­sun-Cey­han bo­ru hat­tı pro­je­si­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­siy­le ne­re­dey­se dün­ya pet­ro­lü­nün yüz­de 6’lık bö­lü­mü­nün Tür­ki­ye üze­rin­den geç­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT