BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban­la il­gi­li çe­şit­li me­se­le­ler

Kur­ban­la il­gi­li çe­şit­li me­se­le­ler

Su­al: Kur­ban kes­mek ki­me va­cib­dir ve kur­ban ne za­ma­na ka­dar ke­si­le­bi­lir?Su­al: Kur­ban kes­mek ki­me va­cib­dir ve kur­ban ne za­ma­na ka­dar ke­si­le­bi­lir? CE­VAP: Mu­kim, âkil ba­liğ Müs­lü­ma­nın, ih­ti­ya­cın­dan faz­la ni­sab mik­ta­rı ma­lı ve­ya pa­ra­sı var­sa, kur­ban kes­me­si va­cib olur. Bay­ra­mın bi­rin­ci ve ikin­ci gü­nü, zen­gin fa­kir, mu­kim mi­sa­fir, akıl­lı de­li, bay­gın ayık ol­ma­ya ba­kıl­maz. Bay­ra­mın ilk gü­nü di­nen zen­gin olan, kur­ban ke­ser ve va­cib se­va­bı alır. Bay­ra­mın ilk gü­nü ko­ma­day­ken 3. gü­nü ayı­la­na, ilk gü­nü fa­kir­ken 3. gü­nü zen­gin ola­na, ilk gü­nü se­fe­ri iken, 3. gü­nü mu­kim ola­na, ilk gü­nü esir­ken 3. gü­nü hür ola­na, di­ğer şart­lar da var­sa kur­ban kes­mek va­cib olur. Bir zen­gin, bay­ra­mın bi­rin­ci ve ikin­ci gü­nü kur­ban kes­me­den öl­se, kur­ban bor­cuy­la öl­müş ol­maz. Ke­sip ölür­se, va­cib se­va­bı ala­rak öl­müş olur. Kur­ban ne za­ma­na ka­dar ke­si­le­bi­lir? 1- Kur­ban, bay­ra­mın üçün­cü gü­nü, gü­neş ba­tın­ca­ya ka­dar ke­si­le­bi­lir. Cu­ma kı­lın­ma­yan mez­ra de­ni­len kü­çük köy­ler­de, fe­cir­den son­ra, bay­ram na­ma­zın­dan ön­ce de ke­si­le­bi­lir. Ge­ce kur­ban kes­mek ca­iz­se de mek­ruh­tur. Şa­fi­i’de, bay­ra­mın 4. gü­nü de ke­si­le­bi­lir. Bir­çok kim­se­nin ve­ki­li olan kim­se, bir ma­ze­ret­le bay­ra­mın 3. gü­nü de kur­ban­la­rı ke­se­me­miş­se, Şa­fi­i’yi tak­lit edip 4. gü­nü de ke­se­bi­lir. 2- Na­fi­le, aki­ka ve adak hay­va­nı, her za­man ke­si­le­bi­lir; fa­kat bay­ram­da ke­sil­me­si iyi olur. 3- Bay­ram Cu­ma­ya rast­la­sa da, yi­ne kur­ban, bay­ram na­ma­zı kı­lın­dık­tan son­ra ke­si­lir. 4- Kur­ban bay­ra­mı­nın üçün­cü gü­nü fa­kir ola­ca­ğı­nı ve­ya se­fe­re çı­ka­ca­ğı­nı bi­le­ne, ilk gü­nü kur­ban kes­mek va­cib ol­maz. Ke­ser­se va­cib ola­rak eda et­miş olur. 5- Fa­kir, bay­ra­mın ilk gü­nü bir koç alıp kes­tik­ten son­ra 3. gü­nü zen­gin ol­sa, ia­de ge­rek­mez. Va­cib ye­ri­ne gel­miş olur. 3. gü­nü zen­gin ola­ca­ğı­nı bi­le­nin de ilk gü­nü kur­ban kes­me­si ca­iz­dir. Hay­van ke­si­lir­ken mek­ruh olan şey­ler: 1- Kur­ba­nı ke­si­le­cek ye­re sü­rük­le­ye­rek çek­mek, se­bep­siz in­cit­mek mek­ruh­tur. 2- Bı­çak­la­rı hay­va­nı ya­tır­dık­tan son­ra bi­le­mek ve bi­ri­ni öte­ki­nin gö­zü önün­de kes­mek mek­ruh­tur. 3- So­ğu­ma­ya baş­la­ma­dan ya­ni çır­pın­ma­sı dur­ma­dan, en­se­si­ni de kes­mek mek­ruh­tur. 4- Hay­van ta­ma­men ölüp çır­pın­ma­sı dur­ma­dan, omu­ri­li­ği­ni ke­se­rek ba­şı­nı ko­par­mak ve de­ri­si­ni yüz­me­ye baş­la­mak mek­ruh­tur. 5- Ka­mış, taş gi­bi kes­kin şey­ler­le kes­mek, kör bı­çak­la kes­me­ye ça­lış­mak mek­ruh­tur. 6- Do­ğur­ma­sı ya­kın olan ge­be hay­va­nı kes­mek mek­ruh­tur. 7- Gas­be­dil­miş bı­çak­la kes­mek mek­ruh­tur. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT