BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sadr’ın adam­la­rın­dan an­laş­ma­ya pro­tes­to

Sadr’ın adam­la­rın­dan an­laş­ma­ya pro­tes­to

Irak’ta­ki Ame­ri­kan kar­şı­tı Şi­i li­der Muk­te­da el-Sadr’ın si­vil ve si­ya­si ka­na­dı, ABD ile il­gi­li mec­lis­te ha­len tar­tış­ma­lı şe­kil­de de­vam eden Gü­ven­lik An­laş­ma­sı’nı pro­tes­to et­ti.Irak’ta­ki Ame­ri­kan kar­şı­tı Şi­i li­der Muk­te­da el-Sadr’ın si­vil ve si­ya­si ka­na­dı, ABD ile il­gi­li mec­lis­te ha­len tar­tış­ma­lı şe­kil­de de­vam eden Gü­ven­lik An­laş­ma­sı’nı pro­tes­to et­ti. Fir­devs Mey­da­nı’nda top­la­nan on bin­ler­ce Şi­i ve Sün­ni Irak­lı, ha­len mec­lis­te gö­rü­şü­len an­laş­ma­yı pro­tes­to et­ti. Muk­te­da el-Sadr’a ya­kın Şeyh Ab­dul­ha­di el-Mu­ham­me­da­vi, Cu­ma hut­be­si­ni din­le­yen ka­la­ba­lı­ğa Muk­te­da el-Sadr’ın me­sa­jı­nı oku­du. İran’ın Kum şeh­rin­de bu­lu­nan Sadr’ın gön­der­di­ği me­saj­da, ABD ile Irak ara­sın­da­ki gü­ven­lik an­laş­ma­sı­nın ta­nın­ma­dı­ğı ilan edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT