BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Siz ne kadar başarılısınız?

Siz ne kadar başarılısınız?

KO­Bİ de­ni­len kü­çük ve or­ta iş­let­me­le­rin pat­ron ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ne so­ru­yo­rum! Ba­şa­rı­lı mı­sı­nız? Ya da ba­şa­rı­lı ol­mak için bir ça­ba­nız var mı? Şa­yet var­sa, bu ya­zı­yı oku­yun. Ba­şa­rı­lı olan­la­rın na­sıl ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı­nı an­la­tı­yor­lar çün­kü.KO­Bİ de­ni­len kü­çük ve or­ta iş­let­me­le­rin pat­ron ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ne so­ru­yo­rum! Ba­şa­rı­lı mı­sı­nız? Ya da ba­şa­rı­lı ol­mak için bir ça­ba­nız var mı? Şa­yet var­sa, bu ya­zı­yı oku­yun. Ba­şa­rı­lı olan­la­rın na­sıl ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı­nı an­la­tı­yor­lar çün­kü. Kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­rin üye ol­du­ğu TÜR­KON­FED uz­man­la­ra bir araş­tır­ma yap­tır­mış ve o uz­man­lar da 10 bin üye ara­sın­da ba­şa­rı­lı olan 24 iş­let­me­yi seç­miş. Bu iş­let­me­le­rin fa­ali­yet alan­la­rı fark­lıy­sa da ba­şa­rı öy­kü­le­ri ben­zer nok­ta­lar­dan bes­le­ni­yor. Bu iş­let­me­le­rin hep­si KOS­GEB kre­di­si kul­lan­mış me­se­la. Bu­ra­da KOS­GEB‘i kut­la­mak la­zım. Kre­di­le­ri isa­bet­li mec­ra­la­ra ka­na­li­ze et­miş de­mek ki. Ba­şa­rı­ya kat­kı­sı var ya­ni. Ba­şa­rı­lı gi­ri­şim­ci­le­rin iz­le­di­ği en önem­li yol­lar­dan bi­ri­nin “it­hal ika­me­li” ça­lış­ma ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­me­li­yim. Ne de­mek bu? An­la­ta­yım. Tür­ki­ye‘de bir ürün faz­la­ca kul­la­nı­lı­yor di­ye­lim ve bu ürün it­hal edi­li­yor. Bi­zim­ki­si o ürü­nü alıp ay­nı­sı­nı ya­pı­yor. Hat­ta ge­liş­mi­şi­ni. Hem de ucuz. Bu uy­gu­la­ma­da ba­şa­rı­ya gi­den yol­lar­dan bi­ri. Bir de kim­se­nin yap­ma­dı­ğı, an­cak her­ke­sin ih­ti­yaç duy­du­ğu bir ürü­nü üre­tip sa­tan­lar var. Bu­nun şar­tı da şu: İyi bir bil­gi ağı­na sa­hip ol­mak. Net­wor­kü sağ­lam olan an­cak bi­li­yor çün­kü pi­ya­sa­nın han­gi ma­la ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu. Bu­ra­ya ka­dar ola­nı özet­le­ye­cek olur­sak şöy­le bir so­nuç çı­kı­yor or­ta­ya: Her­ke­sin üret­ti­ği­ni üret­me­ye kalk­tın mı yan­dın. De­ğil ba­şa­rı­lı ol­mak, ha­yat­ta kal­man bi­le im­kân­sız! Ba­şa­rı an­cak ve an­cak kim­se­nin üret­me­di­ği fa­kat pi­ya­sa­nın ih­ti­yaç duy­du­ğu şe­yi üret­mek­le el­de edi­li­yor. Bir de ta­bi­i hem ka­li­te­li mal üre­te­cek­sin, hem de em­sal­le­rin­den ucuz ola­cak bu ürün. Ba­şa­rı­lı ol­mak is­te­yen fir­ma­la­rın tek­no­lo­ji kul­lan­ma­sı ve pro­fes­yo­nel­leş­me­ye önem ver­me­si hu­su­su­nu bil­mem söy­le­me­ye ge­rek var mı? Ay­rı­ca, ba­şa­rı­nın uzun bir sü­re­de ve cid­di ça­ba so­nu­cu gel­di­ği­ni hep ha­tır­da tut­mak la­zım. Bu­gün baş­la­ya­yım, ya­rın kö­şe­yi dö­ne­yim de­din mi; baş­la­dı­ğın ye­re dö­nü­yor­sun. Hem de müt­hiş bir za­man ve pa­ra kay­bıy­la bir­lik­te. Bu­nun is­pa­tı da var: Tür­ki­ye‘de ku­ru­lan her 100 iş­let­me­den 50’si 10 se­ne için­de kay­bo­lup gi­di­yor. Bu ha­ta­la­rın eko­no­mi­ye na­sıl bir ma­li­yet yük­le­di­ği­ni dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz? De­di­ğim gi­bi ba­şa­rı­lı ol­mak için bir­çok şar­tın bir ara­ya gel­me­si la­zım. Da... ye­rim kal­ma­dı. Hep­si­ni sa­ya­mı­yo­rum. Ba­şa­rı­lı gi­ri­şim­ci­le­rin en önem­li or­tak yan­la­rın­dan bi­ri­nin de ye­ni­lik­çi (ino­vas­yon) ol­ma­la­rı ve yap­tık­la­rı işi bil­me­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yip ka­pa­tı­yo­rum mev­zu­u.
Kapat
KAPAT