BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Denizli kararsız

Denizli kararsız

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Si­vok’un sa­kat­lı­ğı­nın geç­me­si­ne se­vi­ne­me­di.Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Si­vok’un sa­kat­lı­ğı­nın geç­me­si­ne se­vi­ne­me­di. Son haf­ta­la­rın form­da is­mi Gök­han Zan’ı kı­za­ğa çek­mek is­te­me­yen De­niz­li’nin i­ki i­sim a­ra­sın­da ka­rar ver­mek­te zor­lan­dı­ğı öğ­re­ni­lir­ken, tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın İb­ra­him To­ra­man’ı din­len­di­re­rek Es­ki­şe­hir kar­şı­sın­da Gök­han-­Si­vok-­Za­po­tocny üç­lü­sü­ne şans ve­re­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT