BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dol­ma­bah­çe’de Türk ­dün­ya­sı i­çin ta­ri­hî gün

Dol­ma­bah­çe’de Türk ­dün­ya­sı i­çin ta­ri­hî gün

“Türk Di­li Ko­nu­şan Ül­ke­ler Par­la­men­ter Asamb­le­si Kon­fe­ran­sı”nda Türk dün­ya­sı ara­sın­da da­ha kuv­vet­li iliş­ki­le­rin te­min edil­me­si için ge­rek­li ira­de­nin oluş­tu­ğu be­lir­til­di> Hay­ret­tin Tu­ran - İS­TAN­BUL İSTANBUL ANLAŞMASI İMZALANDI, SIRADA SEKRETERYA VAR “Türk Di­li Ko­nu­şan Ül­ke­ler Par­la­men­ter A­samb­le­si Par­la­men­to Baş­kan­la­rı Top­lan­tı­sı’n­da Tür­ki­ye, A­zer­bey­can, Ka­za­kis­tan ve Kır­gı­zis­tan a­ra­sın­da İs­tan­bul An­laş­ma­sı im­za­lan­dı. İm­za tö­re­ni­nin ar­dın­dan TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan ve ko­nuk ül­ke tem­sil­ci­le­ri a­i­le fo­toğ­ra­fı çek­tir­di­ler. Sırada ise Türk dünyası arasında “Da­i­mi Sek­re­ter­ya” kurulması var. Sekreterya fikrinin Biş­kek Zir­ve­si’n­de hayata geçirilmesi öngürülüyor. Öz­be­kis­tan ha­ri­cin­de Azer­bay­can, Türk­me­nis­tan, Ka­za­kis­tan, Kır­gızis­tan’ın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len “Türk Di­li Ko­nu­şan Ül­ke­ler Par­la­men­ter Asamb­le­si Par­la­men­to Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı”nın il­ki Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda baş­la­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, kon­fe­ran­sın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ta­ri­hi gü­nün ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, Türk dün­ya­sı ile iş bir­li­ği­nin her alan­da ar­tı­rı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. “Ta­ri­hi sü­reç için­de me­sa­fe iti­ba­riy­le ay­rı düş­se de bir­bir­le­ri­ne de­rin­den bağ­lı ay­nı so­ya, di­le, kül­tü­re, or­tak bir geç­mi­şe sa­hip olan kar­deş halk­la­rı­mı­zı, bir­bi­ri­ne da­ha da ya­kın­laş­tır­mak adı­na bü­yük bir adım atı­yo­ruz” di­yen Gül, kar­deş ül­ke­ler ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri güç­len­dir­mek ama­cıy­la sarf edi­len yo­ğun ça­ba­la­rın mey­ve­le­ri­ni al­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Türk Di­li Ko­nu­şan Ül­ke­ler Par­la­men­ter­ler Asamb­le­si ku­rul­ma­sı fik­ri­ni Ka­za­kis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Nur­sul­tan Na­zar­ba­yev’in 2006 yı­lın­da An­tal­ya Zir­ve­si’nde di­le ge­tir­di­ği­ni ha­tır­la­tan Gül, Tür­ki­ye’nin de kar­deş halk­la­rı tem­sil eden par­la­men­to­lar ara­sın­da bir asamb­le ku­rul­ma­sı fik­ri­ni, halk­la­rın da­ya­nış­ma­sı­nı da­ha da güç­len­dir­me­si ba­kı­mın­dan fev­ka­la­de fay­da­lı gör­dü­ğü­nü söy­le­di. OR­TAK İRA­DE­MİZ ÇOK GÜÇ­LÜ Ka­tı­lım­cı­la­ra ses­le­nen Ab­dul­lah Gül, iş bir­li­ği­nin güç­len­di­ril­me­si için var olan or­tak ira­de­nin çok güç­lü ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di: “İş bir­li­ği­mi­zi güç­len­dir­mek için or­tak ira­de­mi­zin çok güç­lü ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. Halk­la­rı­mız da bu or­tak ira­de­yi des­tek­li­yor­lar. Bi­zim kar­deş­li­ği­miz kim­se­yi he­def al­ma­mak­ta­dır. Ak­si­ne tüm böl­ge­le­rin ba­rış, is­tik­rar ve re­fa­hı­nı is­te­yen gö­nül ve akıl ba­ğı­nı tem­sil et­mek­te­dir.” Ka­za­kis­tan Par­la­men­to­su Se­na­to Baş­kan Yar­dım­cı­sı Muk­ham­met Ko­pe­yev de sa­de­ce 4 ül­ke­nin de­ğil bü­tün Türk­çe ko­nu­şan ül­ke­le­rin bu top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­sı­nı te­men­ni et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bi­zim kök­le­ri­miz ve di­ni­miz bir. Bir­lik­te ça­lı­şa­ca­ğı­mız, bir­lik­te adım ata­ca­ğı­mız çok şey var” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT