BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­ris’te­ki Os­man­lı­lar

Pa­ris’te­ki Os­man­lı­lar

Os­man­lı Ban­ka­sı Mü­ze­si, 1908 ih­ti­la­li­nin yü­zün­cü yıl­dö­nü­mü se­be­biy­le dü­zen­le­nen ve Pa­ris’te ya­şa­yan Os­man­lı­la­rın ha­ya­tı­nı ko­nu alan bir ser­gi­ye ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor.Os­man­lı Ban­ka­sı Mü­ze­si, 1908 ih­ti­la­li­nin yü­zün­cü yıl­dö­nü­mü se­be­biy­le dü­zen­le­nen ve Pa­ris’te ya­şa­yan Os­man­lı­la­rın ha­ya­tı­nı ko­nu alan bir ser­gi­ye ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Ed­hem El­dem’in, Fran­ço­is Ge­or­ge­on ile bir­lik­te ge­liş­tir­di­ği fik­re da­ya­na­rak ha­zır­la­dı­ğı ve kü­ra­tör­lü­ğü­nü üst­len­di­ği “Os­man­lı­la­rın Pa­ris’i” ser­gi­si, Pa­ris’te sür­gün­de ya­şa­yan Os­man­lı­la­rın ha­ya­tı­nı göz­ler önü­ne se­ri­yor. Ay­rı­ca, 1908 ih­ti­la­li­nin ze­mi­ni­ni ha­zır­la­yan kül­tü­rel ve ide­olo­jik bağ­la­mı da in­ce­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT