BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­za­i ve Zer­da­ri i­kin­ci de­fa ge­li­yor

Kar­za­i ve Zer­da­ri i­kin­ci de­fa ge­li­yor

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün da­ve­ti­ni kır­ma­yan Af­ga­nis­tan ve Pa­kis­tan li­de­rleri, 5 A­ra­lıkta İs­tan­bul’da dü­zen­le­ne­cek üç­lü zir­ve­ye ka­tı­la­cak> ANKARA - Buket GÜVEN Tür­ki­ye, ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush’un Be­yaz Sa­ray’da to­ka­laş­ma­sı­nı bi­le sağ­la­ya­ma­dı­ğı Af­ga­nis­tan ile Pa­kis­tan’ı ikin­ci de­fa bir ara­ya ge­tir­me ba­şa­rı­sı­nı gös­te­ri­yor. Pa­kis­tan Dev­let Baş­ka­nı Asıf Ali Zer­da­ri ve Af­ga­nis­tan Dev­let Baş­ka­nı Ha­mid Kar­zai 5 Ara­lık’ta İs­tan­bul’da bu­lu­şu­yor. Tür­ki­ye’nin, dün­ya­nın dört bir ya­nı­na yö­ne­lik iz­le­di­ği ak­tif po­li­ti­ka mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye de­vam edi­yor. İs­ra­il-Fi­lis­tin, İs­ra­il-Su­ri­ye ara­sın­da ko­lay­laş­tı­rı­cı rol üst­le­nen Tür­ki­ye, da­ha ön­ce bir ara­ya ge­tir­di­ği Pa­kis­tan ile Af­ga­nis­tan dev­let baş­kan­la­rı­nı ikin­ci de­fa da­ha bu­luş­tu­ru­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün da­ve­ti­ni kır­ma­yan iki li­der 5 Ara­lık’ta İs­tan­bul’da dü­zen­le­ne­cek Af­ga­nis­tan-Pa­kis­tan-Tür­ki­ye üç­lü zir­ve­si­ne ka­tı­la­cak.Zir­ve­de iki ül­ke ara­sın­da böl­ge­sel gü­ven­lik ko­nu­sun­da ya­şa­nan ih­ti­laf­la­rın çö­zü­mü ve ül­ke­ler ara­sın­da iş bir­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı için ne­le­rin ya­pı­la­bi­le­ce­ği ele alı­na­cak. Tür­ki­ye, Af­ga­nis­tan’la Pa­kis­tan’ı 2007 yı­lın­da bir ara­ya ge­tir­miş, şim­di­ye ka­dar hiç or­tak bir bil­di­ri­ye im­za koy­ma­mış iki li­de­rin An­ka­ra bil­dir­ge­si üze­rin­de mu­ta­ba­ka­ta var­ma­sı­nı sağ­la­mış­tı. SON DU­RUM ELE ALI­NA­CAK An­ka­ra Bil­di­ri­si’nde ta­raf­lar; iki­li iliş­ki­ler­de iyi kom­şu­luk, top­rak bü­tün­lü­ğü­ne say­gı ve bir­bir­le­ri­nin iç iş­le­ri­ne ka­rış­ma­ma ko­nu­la­rı­nı güç­len­dir­me­de mu­ta­bık kal­dık­la­rı­nı bil­dir­miş­ti. Ay­rı­ca te­rö­rizm­le mü­ca­de­le­de mu­ta­bık ka­lın­mış, böl­ge­de­ki te­rö­rizm, uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti ve or­ga­ni­ze suç­lar ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­nın al­tı çi­zil­miş­ti. Ta­raf­la­rın Pa­kis­tan’da­ki Af­gan mül­te­ci­le­rin ül­ke­le­ri­ne dü­zen­li bir bi­çim­de gön­de­ril­me­le­ri­nin ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı için or­tak bir ça­lış­ma da ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tı. Şim­di İs­tan­bul’da­ki üç­lü zir­ve­de An­ka­ra Bil­di­ri­si’nin son du­ru­mu göz­den ge­çi­ri­le­cek. Per­vez Mü­şer­ref’in is­ti­fa­sı­nın ar­dın­dan Pa­kis­tan Dev­let Baş­ka­nı olan Asıf Ali Zer­da­ri ve Af­ga­nis­tan Dev­let Baş­ka­nı İs­tan­bul bu­luş­ma­sı ile Tür­ki­ye bir il­ke da­ha im­za at­mış ola­cak. An­ka­ra’da­ki ilk gö­rüş­me Mü­şer­ref ile Kar­zai ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­miş­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT