BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ERDOĞAN HİNDİSTAN’DA AÇIKLADI: Mevduat garantisi limitsiz olmayacak

ERDOĞAN HİNDİSTAN’DA AÇIKLADI: Mevduat garantisi limitsiz olmayacak

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kü­re­sel kri­ze kar­şı alı­na­cak ted­bir­le­ri içe­ren eko­no­mik pa­ket­te, mev­du­ata ga­ran­ti ko­nu­su­nun da bu­lun­du­ğu­nu söy­le­diHÜ­MA­YUN ŞAH’A Zİ­YA­RET Baş­ba­kan Er­do­ğan ve eşi Emi­ne Er­do­ğan, 1508-1556 yıl­la­rın­da Türk Ba­bür dev­le­ti hü­küm­dar­lı­ğı­nı ya­pan Hü­ma­yun Şah’ın tür­be­si­ni zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­re­te, Ba­kan­lar Meh­met Ay­dın ve Za­fer Çağ­la­yan ile eş­le­ri de ka­tıl­dı. Tür­be özel def­te­ri­ni de im­za­la­yan Er­do­ğan def­te­re, “Me­de­ni­ye­tin ge­le­ce­ğe ta­şın­dı­ğı muh­te­şem Hü­ma­yun tür­be­siy­le duy­gu­lan­dık” di­ye yaz­dı. Grup da­ha son­ra, Müs­lü­man­la­rın Hin­du Kra­lı­nı yen­me­le­ri­nin ar­dın­dan 1193 yı­lın­da ya­pı­lan 70 met­re yük­sek­li­ğin­de­ki Hin­dis­tan’ın ilk İs­la­mi ese­ri Kutb Mi­na­re­si’ni zi­ya­ret et­ti. > Veh­bi Baş YE­Nİ DEL­Hİ İHA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kü­re­sel kri­ze kar­şı alı­na­cak ted­bir­ler kap­sa­mın­da, mev­du­ata gü­ven­ce ga­ran­ti­si ge­le­ce­ği­ni söy­le­di. Hin­dis­tan’da Türk Bü­yü­kel­çi­li­ği­nin ek bi­na­sı­nın açı­lış tö­re­nin­de açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Er­do­ğan, bir ga­ze­te­ci­nin “Eko­no­mik pa­ket çok bü­yük bir he­ye­can oluş­tur­du, pi­ya­sa­la­rı olum­lu et­ki­le­di” şek­lin­de­ki söz­le­ri­ üze­ri­ne, “Ar­ka­daş­la­rı­mı bu ko­nu­da gö­rev­len­dir­dim, ça­lış­ma ya­pı­yor­lar. Ge­rek G-20 Zir­ve­sin­den çı­kan dek­la­ras­yon çer­çe­ve­si içe­ri­sin­de ge­rek­se bi­zim ba­kış açı­mı­zı içe­ren bir ça­lış­ma... Bu ça­lış­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ya­pı­yor­lar. Dö­ner dön­mez tek­rar otu­ra­ca­ğız, de­ğer­len­di­re­ce­ğiz, ona gö­re ne gi­bi adım­lar ata­bi­li­riz ve­ya ata­ca­ğız? Bun­la­rı ka­rar bağ­la­ya­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu. RE­EL SEK­TÖR ÖNEM­Lİ Var­lık­la­rın Tür­ki­ye’ye ge­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da­ki ya­sa­yı Cum­hur­baş­ka­nı­nın onay­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Er­do­ğan, “Ba­ka­lım on­dan ne gi­bi ne­ti­ce el­de ede­ce­ğiz? Bu bir an­lık bir olay de­ğil. Bu ça­lış­may­la bir­lik­te ge­rek re­el sek­tör ge­rek fi­nans sek­tö­rü, da­ya­nış­ma içe­ri­si­ne gir­me­miz ha­lin­de ina­nı­yo­rum ki bu sü­re­ci çok da­ha az ha­sar­lı at­la­ta­bi­li­riz” de­di. Mev­du­at­ta gü­ven­ce ve li­mit yük­sel­me ko­nu­sun­da bir yet­ki alın­dı­ğı­nın” ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne de Er­do­ğan, “O da bu işin içe­ri­sin­de var ama ra­kam bel­li de­ğil” di­ye ko­nuş­tu. “Li­mit­siz mi ola­cak?” so­ru­su üze­ri­ne de Er­do­ğan, “Sı­nır­sız dü­şün­mü­yo­ruz” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, te­rör­le mü­ca­de­ley­le il­gi­li ha­zır­la­na­cak ya­sa ça­lış­ma­la­rı­nın ne aşa­ma­da ol­du­ğu so­ru­su­na da “Ar­tık son aşa­ma­ya gel­di” ce­va­bı­nı ver­di. Bu ara­da İm­ra­lı’da yap­tı­rı­lan ye­ni hüc­re­ler ko­nu­sun­da or­ta­ya atı­lan spe­kü­las­yon­lar ko­nu­sun­da ise Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Bu ko­nu­da Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin’in ne gi­bi bir açık­la­ma yap­tı­ğı­nı bil­mi­yo­rum, ken­di­si ile gö­rüş­me­dik. Bu ko­nu­da bir açık­la­ma­da bu­lun­mam doğ­ru ol­maz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT