BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sınıf yerine madende

Sınıf yerine madende

On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si­’n­den me­zun olan an­cak öğ­ret­men­lik ata­ma­sı ya­pıl­ma­yın­ca ma­den oca­ğın­da ça­lış­ma­ya baş­la­yan bi­yo­lo­ji öğ­ret­me­ni Ya­kup Mu­zaf­fer (28), öğ­ren­ci­le­ri­ne ders ve­re­ce­ği gü­nün ha­ya­liy­le ya­şı­yor.On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si­’n­den me­zun olan an­cak öğ­ret­men­lik ata­ma­sı ya­pıl­ma­yın­ca ma­den oca­ğın­da ça­lış­ma­ya baş­la­yan bi­yo­lo­ji öğ­ret­me­ni Ya­kup Mu­zaf­fer (28), öğ­ren­ci­le­ri­ne ders ve­re­ce­ği gü­nün ha­ya­liy­le ya­şı­yor. Amas­ya Eği­tim Fa­kül­te­sin­den 2001’de bi­yo­lo­ji öğ­ret­me­ni ola­rak me­zun olan Ya­kup Mu­zaf­fer, ye­ni eği­tim-öğ­re­tim dö­nem­le­rin­de bran­şı­na ay­rı­lan kad­ro az ol­du­ğun­dan ata­ma­sı ger­çek­leş­me­di. Yak­la­şık 2-3 yıl ve­kil öğ­ret­men olarak gö­rev ya­pan Mu­zaf­fer, 2006’da Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu­’na “kaz­ma­cı­” ola­rak mü­ra­ca­at et­ti. Mü­la­kat­ta uzun­lu­ğu 2-4 met­re­yi bu­lan ve ağır­lı­ğı da 35 ki­log­ra­mı aşan ma­den di­re­ği ta­şı­ma­sı­nın ya­nı sı­ra kaz­ma, kü­rek ve bal­ta­yı na­sıl kul­lan­dı­ğı test edi­len Mu­zaf­fer, ku­ra çe­ki­mi­ni ka­za­na­rak ma­den iş­çi­si oldu. İşin ya­nı sı­ra Ka­ra­el­mas Üni­ver­si­te­si Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Ma­den bö­lü­mü­nü de ka­za­nan Mu­zaf­fer, ma­den tek­ni­ke­ri ol­ma­yı amaç­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT