BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­liç’te fe­ci ka­za: 3 ö­lü

Ha­liç’te fe­ci ka­za: 3 ö­lü

A­raç­la­rın hur­da­ya dön­dü­ğü ka­za­da, 22 ya­şın­da­ki Ser­can Sü­mer (sol­da) ve 19 ya­şın­da­ki Em­re Kes­kin (sağ­da) o­lay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Be­yoğ­lu yö­nü­ne gi­den Ser­can Sü­mer’in (22) kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil ile ay­nı is­ti­ka­met­te iler­le­yen Ab­dul­lah Boz (46) yö­ne­ti­min­de­ki tak­si, Un­ka­pa­nı’nda­ki Ata­türk Köp­rü­sü üze­rin­de çar­pış­tı. Kon­trol­den çı­ka­rak kar­şı şe­ri­de sav­ru­lan oto­mo­bil­ler, bu şe­rit­ten ge­len bir mi­ni­bü­se de çarp­tı. Ka­za so­nu­cu yan ya­tan oto­mo­bil­de sı­kı­şan Ser­can Sü­mer ve ay­nı araç­ta­ki Em­re Kes­kin (19) ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti. Ara­cın­da sı­kı­şan tak­si sü­rü­cü­sü Ab­dul­lah Boz ise it­fa­iye ve sağ­lık gö­rev­li­le­rin­ce kur­ta­rı­la­rak Ha­se­ki Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Boz, has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Bu ara­da, ka­za se­be­biy­le Ata­türk Köp­rü­sü yak­la­şık 2,5 sa­at tra­fi­ğe ka­pa­lı kal­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT