BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zayıflamak için SABIRLI OLUN

Zayıflamak için SABIRLI OLUN

Ki­lo­lar­dan kur­tul­mak için her di­ye­te “Be­nim için” de­me­yin... Uz­man­lar ani ve dü­zen­siz ve­ri­len ki­lo­la­rın ölü­me ka­dar gi­de­bi­le­cek sağ­lık prob­lem­le­ri­ne yol aça­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor...Obe­zi­te probleminin çığ gi­bi bü­yü­dü­ğü gü­nü­müz­de ne­re­dey­se her­kes faz­la ki­lo­la­rın­dan şi­kâ­yet­çi. Ki­şi­le­rin za­yıf­la­mak için sa­bır­sız ol­ma­la­rı, dün­ya­da ve ül­ke­miz­de za­yıf­la­ma sek­tö­rü­nün oluş­ma­sı­na ve ne­re­dey­se her gün ye­ni bir za­yıf­la­ma yön­te­mi­nin üre­til­me­si­ne yol açı­yor. Fa­kat za­yıf­la­ma yön­tem­le­ri­nin bir­ço­ğu­nun or­tak nok­ta­sı; ne ya­zık ki sağ­lık­sız ol­ma­la­rı, kı­sa dö­nem ba­şa­rı sağ­la­ma­la­rı ve uzun dö­nem­de bu ba­şa­rı­yı sür­dü­re­me­me­le­ri... Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Gi­zem Şe­ber, za­yıf­la­ma­da ka­lı­cı­lı­ğın na­sıl sağ­la­na­ca­ğı­nı şöy­le an­lat­tı: ZA­YIF­LA­MAK DERT DE­ĞİL Za­yıf­la­ma­nın tek ku­ra­lı var­dır, o da: Be­sin­ler­le alı­nan gün­lük ener­ji­den da­ha faz­la­sı­nı har­ca­mak. Bu ne­den­le bi­lim­sel ol­ma­yan bü­tün za­yıf­la­ma yön­tem­le­ri­nin ya­nın­da, dü­şük ka­lo­ri­li ve son de­re­ce teh­li­ke­li di­yet­ler ve­ri­lir. Ki­şi al­dı­ğı ener­ji­nin ol­duk­ça azal­ma­sı­na bağ­lı ola­rak hız­la ki­lo kay­be­der­ken, bu­nun ne­de­ni­nin uy­gu­la­dı­ğı di­ye­tin ol­du­ğu­nu dü­şün­mez. Za­yıf­la­mak amaç ol­ma­ma­lı­dır. Te­mel amaç, faz­la ki­lo­lar­dan “sağ­lık­lı” bir şe­kil­de kur­tul­mak ve ki­lo ko­ru­ma prog­ra­mı uy­gu­la­ya­rak uzun dö­nem­de ba­şa­rı sağ­la­mak ol­ma­lı­dır. HASTA OLMAYIN Haf­ta­lık sağ­lık­lı ki­lo kay­bı 500 gram ile 1 ki­lo ara­sın­da ol­ma­lı­dır. Hız­lı ki­lo ka­yıp­la­rın­da; Kas kit­le­sin­den ve vü­cut su­yun­dan ka­yıp­lar ya­şa­nır. Me­ta­bo­lik hız ya­vaş­lar ve da­ha son­ra­ki dö­nem­ler­de ki­lo ver­mek ve ko­ru­mak zor­la­şır. Çok dü­şük ka­lo­ri­li di­yet­ler ile hız­lı za­yıf­la­yan ki­şi­ler­de; baş ağ­rı­sı, hal­siz­lik, yor­gun­luk ve kon­san­tras­yon bo­zuk­lu­ğu olu­şa­bi­lir. Bu­lan­tı, kus­ma, is­hal ve­ya ka­bız­lık gi­bi sin­di­rim sis­te­mi so­run­la­rı olu­şa­bi­lir. So­ğu­ğa kar­şı has­sa­si­yet olu­şa­bi­lir. Ku­ru cilt ve saç dö­kül­me­si de sık göz­le­nen so­run­lar ara­sın­da bu­lun­mak­ta­dır. ESAS ­GÖ­REV za­yıf­la­dık­tan son­ra Za­yıf­la­ma prog­ra­mı­nı ta­mam­la­dıy­sa­nız ve is­te­di­ği­niz ki­lo­ya ulaş­tıy­sa­nız yap­ma­nız ge­re­ken­le­rin bit­ti­ği­ni san­ma­yın. Esas gö­re­vi­niz şim­di baş­lı­yor: O da; Sağ­lık­lı ki­lo­nu­zu ko­ru­mak... Eğer za­yıf­la­ma prog­ra­mı bit­tik­ten en az 2 yıl son­ra 3 ki­lo­dan faz­la al­ma­dıy­sa­nız ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu­zu gu­rur­la söy­le­ye­bi­lir­si­niz. KİLO YÖNETİMİNİN 3 ALTIN ANAHTARI ANAHTAR 1 Kİ­Şİ­YE ÖZEL BES­LEN­ME: Ki­şi­nin bes­len­me prog­ra­mı par­mak izi gi­bi­dir, sa­de­ce ken­di­ne özel­dir. Za­yıf­la­ma di­yet­le­rin­de de ku­ral de­ğiş­mez. Çün­kü bes­len­me prog­ra­mı­nın ba­şa­rı sağ­la­ya­bil­me­si için bes­len­me prog­ra­mı­nın yaş, cin­si­yet, vü­cut ya­pı­sı, sağ­lık du­ru­mu, kan tab­lo­su, sos­yal ya­şam, iş ko­şul­la­rı ve bes­len­me alış­kan­lık­la­rı gi­bi bir­çok fak­tör göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak dü­zen­len­me­si ge­re­kir. ANAHTAR 2 DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE: Ke­mik ve kas do­ku­su­nun güç­len­me­si­nin ya­nı sı­ra dü­zen­li fi­zik­sel ak­ti­vi­te yap­mak kalp-da­mar sağ­lı­ğı­nı ko­rur ve kro­nik has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma ris­ki­ni azal­tır. Ay­rı­ca gün­lük har­ca­nan ener­ji­yi art­tır­ma­sı ne­de­ni ile ki­lo yö­ne­ti­min­de ba­şa­rı sağ­lan­ma­sın­da önem­li rol oy­nar. Fa­kat za­yıf­la­ma prog­ram­la­rın­da dü­zen­li fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin ki­şi­nin hayat şartlarına gö­re be­lir­len­me­si ge­re­kir. ANAHTAR 3 HAYAT STİLİ DEĞİŞİKLİĞİ: Ki­şi za­yıf­la­ma prog­ra­mın­day­ken ya­şam sti­li mü­da­ha­le­le­ri ya­pıl­ma­sı, ge­le­cek dö­nem­de ki­lo­nun ko­run­ma­sı için ol­maz­sa ol­maz­lar­dan­dır. Za­yıf­la­ma prog­ra­mı sü­re­sin­ce sür­dü­rü­len sağ­lık­lı bes­len­me ve dü­zen­li fi­zik­sel ak­ti­vi­te uy­gu­la­ma­la­rı alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­ril­me­li­dir. Bu ba­sa­mak­ta ki­şi­ye di­ye­tis­ye­ni, eg­zer­siz an­tre­nö­rü ve da­nış­man psi­ko­log yar­dım­cı ol­ma­lı­dır. KİLONUZU KORUMAK İÇİN: * Za­yıf­la­ma prog­ra­mın­da iş bir­li­ği yap­tı­ğı­nız pro­fes­yo­nel­ler (di­ye­tis­yen, eg­zer­siz uz­ma­nı, psi­ko­log vs.) ile iliş­ki­ni­zi ko­par­ma­yın. * İs­te­di­ği­niz ki­lo­ya ulaş­tık­tan son­ra da uz­man­lar ile baş­ta ay­da 1, son­ra 3 ay­da 1, son­ra da 6 ay­da bir gö­rüş­me­yi ih­mal et­me­yin. * Eğer tek­rar ki­lo al­ma­ya baş­la­dıy­sa­nız se­bep­le­ri­ni be­lir­le­yin ve çö­züm­ler için uz­ma­nı­nız ile ça­lış­ma­ya bir sü­re da­ha de­vam edin. * Ye­ni alış­kan­lık­la­rı­nı­zı de­vam et­tir­mek için ken­di­ni­zi mo­ti­vas­yon edin. TAVSİYELER Me­no­poz son­ra­sı ha­re­ket­le­nin! * Ka­dın­la­r, me­no­poz son­ra­sı ke­mik mi­ne­ral yo­ğun­lu­ğu­nu artırmak için, fi­zik­sel ak­ti­vi­te­le­ri­ yük­sek tutun. * Fi­zik­sel ak­ti­vi­te, yü­rü­me, yüz­me, ha­fif ağır­lık kal­dır­ma ve ev iş­le­ri­ne kadar her tür­lü ak­ti­vi­te­yi kap­sı­yor. * Uz­man­la­rın has­ta­la­ra tav­si­ye­si me­no­poz ön­ce­sin­den baş­la­ya­rak dai­ma ha­ya­tı ak­tif ya­şa­ma­la­rı, bes­len­me ve ilaç te­da­vi­si ya­nın­da fi­zik­sel ak­ti­vi­te­le­ri­ni de yük­sek tut­ma­la­rı­dır. * Gün­de iki ki­lo­met­re yü­rü­yen ka­dın­la­rın ba­cak ke­mik­le­ri­nin, haf­ta­da iki ki­lo­met­re yü­rü­yen­le­re gö­re yüz­de 7, tüm vü­cut ke­mik­le­ri­nin de yüz­de 4 da­ha yo­ğun ol­du­ğu bi­lim­sel ola­rak is­pat­lan­mış­tır. SAĞ­LIK OL­SUN Ço­cuk­lar­da hi­per­tan­si­yo­na dik­kat Prof. Dr. Fe­rah Sön­mez, ço­cuk­luk dö­ne­min­de hi­per­tan­si­yo­nun be­lir­len­me­si ve te­da­vi­si­nin, eriş­kin dö­nem­de­ki da­mar sert­li­ği, kalp ve be­yin da­mar has­ta­lık­la­rı­nın gö­rül­me­si­ni azal­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. Prof. Dr. Sön­mez, son yıl­lar­da ço­cuk­lar­da özel­lik­le şiş­man­lık, ha­re­ket­siz hayat ve kö­tü bes­len­me alış­kan­lık­la­rın­da­ki ar­tış ne­de­niy­le er­gen­lik dö­ne­min­de hi­per­tan­si­yon gö­rül­me sık­lı­ğı­nın art­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Bil­gi­sa­ya­rın ba­şın­dan kalk­ma­yan ço­cuk­la­rın abur cu­bur ye­me alış­kan­lık­la­rın­dan mut­la­ka kur­ta­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­ka­ti çe­ken Sön­mez, ço­cuk­lar­da hi­per­tan­si­yo­nun fark edil­me­me­si du­ru­mun­da kalp, böb­rek, göz­ler ve bey­ne ka­lı­cı za­rar­lar ve­re­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. İNCİ “Afe­rin, ne gü­zel yap­tın”ı hak et­mem yıl­lar al­dı. Çev­re­min yak­la­şı­mı ‘mü­him olan bi­zim yap­tı­ğı­mız iş, sen eli­nin ha­mu­ruy­la ba­şı­na iş aç­ma’ şek­lin­dey­di. Ben hep ken­di im­kân­la­rı­mı ken­dim zor­la­dım, bu­nun da bü­yük mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dım...” (...Me­lek Er­man Kö­ni / İş­ka­dı­nı) 1 DO­ĞA HA­Rİ­KA­SI Kü­çük a­ma ma­ri­fet­li KİVİ Ki­vi sağ­lık mey­ve­si ola­rak ad­lan­dı­rıl­mak­ta­dır... İnan­ma­sı güç bel­ki ama por­ta­ka­lın dört mis­li da­ha faz­la C vi­ta­mi­ni ba­rın­dı­rı­yor... Ki­vi as­tım ve ök­sü­rük te­da­vi­sin­de de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Özel­lik­le içer­di­ği pet­kin sa­ye­sin­de vü­cu­du tok­sin­ler­den arın­dı­rı­yor, za­rar­lı ko­les­te­ro­lü dü­şü­rü­yor ve fay­da­lı ko­les­te­ro­lü yük­sel­ti­yor. Kan­ser­le sa­va­şın en et­kin mad­de­le­rin­den bi­ri­dir. Bu hâ­ri­ka mey­ve üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, bir­çok der­din de­vâ­sı ol­du­ğu­nu or­ta­ya çı­kar­dı. Ço­cuk­la­rın den­ge­li bü­yü­me­yi ve ge­liş­me­yi ba­şa­ra­bil­me­le­ri için yük­sek oran­da vi­ta­mi­ne ih­ti­ya­cı var­dır. Bu mi­ne­ral­le­rin hep­si ki­vide bu­lun­mak­ta­dır. FAYDALARI * ­Ko­les­te­rolü dü­şü­rür * ­Cil­de ka­di­fem­si bir yu­mu­şak­lık ve ı­şıl­tı ka­zan­dı­rır * ­Ka­ra­ci­ğe­ri ça­lış­tı­rır, ka­nı te­miz­ler * ­Ka­dın­lar­da gö­ğüs kan­se­ri­ni ön­ler * G­rip ve so­ğuk al­gın­lı­ğı­nın ça­buk at­la­tıl­ma­sı­nı sağ­lar * ­Kan ba­sın­cı­nı a­yar­lar, tan­si­yo­nu dü­şü­rür * ­Vü­cu­dun di­ren­ci­ni ar­tı­rır * ­Sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır ve ka­bız­lı­ğı ön­ler * ­Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni kuv­vet­len­di­rir GÜNÜN TATLISI Vişneli Parfe MALZEMELER * 2 po­şet k­rem şan­ti * 1 su bar­da­ğı süt * 1 pa­ket viş­ne­li jö­le * 200 g­ram ke­di di­li bis­kü­vi * 1 çor­ba ka­se­si viş­ne * 2 ye­mek ka­şı­ğı ye­şil fıs­tık to­zu HA­ZIR­LA­NI­ŞI * Krem şan­ti­yi so­ğuk süt­le ko­yu­la­şın­ca­ya ka­dar mik­ser­de çır­pın. Viş­ne­li jö­le­yi üze­rin­de­ki ta­ri­fe gö­re ha­zır­la­yın. Tah­ta ka­şık­la jö­le­yi krem şan­ti­ye ka­tıp ka­rış­tı­rın. Kü­çük ka­se­le­rin içi­ne streç film se­rin. Ke­nar­la­rı­nı ke­di di­li bis­kü­vi­si ile dö­şe­yin. Or­ta­la­rı­na viş­ne ko­yun. İç­le­ri­ni krem şan­ti­li harç­la dol­du­run. Buz­do­la­bın­da don­du­run. Ka­lıp­tan çı­ka­rıp ters çe­vi­rin. Üze­ri­ni ye­şil fıs­tık to­zu ile süs­le­yip ser­vis ya­pın. SİZ­DEN GE­LEN­LER RUMEYSA BİLEN Ma­ni­sa-­Kır­ka­ğaç’ın gü­lü an­ne­si­nin bi­ri­cik kı­zı, Pi­er­re Lo­ti’den Al­tın­boy­nuz’u sey­re­di­yor... (...Hav­va ve Ab­dül­ha­kim Bi­len) Mesajınız - (...Ay­lin Ö­zer’in me­sa­jı) MUTLULUKLAR ­Sev­gi­li dos­tum, gü­zel ar­ka­da­şım, kar­de­şim, can yol­da­şım Gül­ten Fı­rat’ın Ah­met Gün­düz’le yap­tı­ğı ev­li­li­ği kut­lu­yor, ­Ye­ni yu­va­sın­da mut­lu­luk­lar di­li­yo­rum... AYŞE ŞEVVAL E­nes’in tat­lı kar­de­şi, Ka­ra­ka­ya A­i­le­si’nin gü­lü Şev­val; do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun... (İb­ra­him Ka­ra­ka­ya / Bur­sa) Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT