BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sarıgül’den öğretmenlere armağan

Sarıgül’den öğretmenlere armağan

Şiş­li Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 4 kat­lı ola­rak in­şa edi­len Öğ­ret­men Evi 2 mil­yon YTL’­ye mâl ol­duŞiş­li Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan Öğ­ret­men Evi, 24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü­’n­de hiz­me­te açıl­dı. Öğ­ret­men Evi’­nin açı­lış tö­re­ni­ne Şiş­li Kay­ma­ka­mı Meh­met Ök­lü, Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ömer İl­han Gü­neş ve öğ­ret­men­ler ka­tıl­dı. Açı­lış­ta ko­nuş­ma ya­pan Mus­ta­fa Sa­rı­gül, öğ­ret­men­le­re ses­le­ne­rek, “Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği, ai­le­nin ge­le­ce­ği, top­lu­mun ge­le­ce­ği, va­ta­nın da dün­ya­nın da ge­le­ce­ği siz­le­rin el­le­rin­de­” de­di. Gö­rev ve amaç­la­rı­nın öğ­ret­men­le­rin müm­kün ol­du­ğu ka­dar problemlerini çöz­mek ve on­la­rı hak et­tik­le­ri onur­lu yer­le­ri­ne oturt­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Sa­rı­gül, öğ­ret­men­le­rin top­lum­da­ki ye­ri­ni ve öne­mi­ni ha­tır­lat­mak için ken­di­le­ri­ne öğ­ret­men evi ar­ma­ğan ede­rek bir eser bı­rak­ma­yı is­te­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. 2000 met­re ka­pa­lı ala­nı bu­lu­nan 4 kat­lı Öğ­ret­men Evi içe­ri­sin­de 30 ya­tak­lı ko­nak­la­ma üni­te­si, spor sa­lo­nu, kü­tüp­ha­ne, res­to­ran ve ka­fe­ter­ya, kon­fe­rans sa­lo­nu bu­lu­nu­yor. Bir yıl içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­rak hiz­me­te açı­lan Öğ­ret­men Evi, 2 mil­yon YTL’­ye mâl ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT