BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 98 mil­yon yıllık KAPLUMBAĞA

98 mil­yon yıllık KAPLUMBAĞA

Ko­ca­eli’­de, mil­yonlarca yıl­lık geç­mi­şe sa­hip 40’a ya­kın fo­si­lin bu­lun­du­ğu bir ser­gi açıl­dı.Ko­ca­eli’­de, mil­yonlarca yıl­lık geç­mi­şe sa­hip 40’a ya­kın fo­si­lin bu­lun­du­ğu bir ser­gi açıl­dı. Be­kir­pa­şa Be­le­di­ye­si ile Do­ğa ve İn­san Sağ­lı­ğı Der­ne­ği iş ­bir­li­ğin­de be­le­di­ye­nin sa­nat ga­le­ri­sin­de­ki ser­gi­nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Be­kir­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­lah Kök­türk, ser­gi­de dün­ya­nın de­ği­şik yer­le­rin­den el­de edi­len fo­sil­le­rin yer al­dı­ğı­nı söy­le­di. Özel­lik­le 21. yüz­yıl­da elek­tron mik­ros­ko­bu ve DNA’­nın keş­fiy­le her can­lı­nın ken­di tü­rü için­de ne ka­dar bü­yük bir komp­lek­se sa­hip ol­du­ğu­nun göz­ler önü­ne se­ril­di­ği­ni ifa­de eden Kök­türk, fo­sil bi­lim­ci­le­rin bul­du­ğu yüz mil­yon ade­din üze­rin­de­ki fo­sil­le­rin her can­lı tü­rü­nün bü­tün komp­leks­li­ği­ni göz­ler önü­ne ser­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan en es­ki­si 417 mil­yon yıl­lık tri­lo­bit ol­mak üze­re, 150 mil­yon yıl­lık at na­lı, 125 mil­yon yıl­lık kur­ba­ğa, ya­ban ayı­sı ka­fa­sı, yu­suf­çuk, 98 mil­yon yıl­lık kap­lum­ba­ğa, 79 mil­yon yıl­lık As­ya as­la­nı ka­fa­sı, 65 mil­yon yıl­lık tim­sah ka­fa­sı fo­si­li­nin de ara­la­rın­da yer al­dı­ğı 21 stant­ta 40’a ya­kın fo­si­lin bu­lun­du­ğu ser­gi açıl­dı. Öğ­ren­ci­ler ve va­tan­daş­la­rın bü­yük il­gi gös­ter­di­ği ser­gi haf­ta so­nu­na ka­dar üc­ret­siz ge­zile­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT