BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­ECD: Or­ta va­de­de en ­hız­lı Tür­ki­ye bü­yü­ye­cek

O­ECD: Or­ta va­de­de en ­hız­lı Tür­ki­ye bü­yü­ye­cek

O­ECD’ye ü­ye ül­ke­ler a­ra­sın­da en yük­sek bü­yü­me o­ra­nı­na sa­hip ol­ma­sı bek­le­nen Tür­ki­ye’nin, 2010-2014 yıl­la­rın­da yüz­de 6.8 bü­yü­me­si bek­le­ni­yorMer­ke­zi Pa­ris’te bu­lu­nan Eko­no­mik İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma Ör­gü­tü, Tür­ki­ye’nin or­ta va­de­de en hız­lı bü­yü­yen ül­ke ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. OECD, üye ül­ke­ler­le il­gi­li ha­zır­la­dı­ğı eko­no­mik gö­rü­nüm ra­po­run­da, Tür­ki­ye’de eko­no­mik bü­yü­me­nin 2009’da yüz­de 2’nin al­tı­na ine­ce­ği tah­mi­nin­de bu­lun­du. Tür­ki­ye’de­ki 2010 yı­lın­da eko­no­mik bü­yü­me­nin dün­ya­da­ki iyi­leş­mey­le bir­lik­te yüz­de 4.5’e çı­ka­ca­ğı be­lir­ti­len ra­por­da OECD, 2010-2014 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan or­ta va­de­li se­nar­yo­sun­da Tür­ki­ye için bü­yü­me­yi yüz­de 6.8 ola­rak tah­min et­ti. Bu oran di­ğer ül­ke­ler­le kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da en yük­sek bü­yü­me ora­nı tah­mi­ni. Tür­ki­ye’yi Slo­vak­ya ve İr­lan­da iz­li­yor. OECD, üye ül­ke eko­no­mi­le­rin­de 2009 yı­lın­da yüz­de 0.4 kü­çül­me ya­şa­na­ca­ğı­nı de be­lirt­ti. ÜYE ÜL­KE­LER­DE 8 MİL­YON İŞ­SİZ 2010 yı­lın­da üye ül­ke­ler­de­ki iş­siz­ler or­du­su­na 8 mil­yon ki­şi­nin da­ha ka­tı­la­ca­ğı tah­mi­nin­de bu­lu­nu­lan ra­po­ra gö­re, 2008 yı­lın­da üye ül­ke­ler­de 34 mil­yon olan iş­siz sa­yı­sı, 2010 yı­lın­da 42 mil­yo­na çı­ka­cak. 2008 yı­lın­da üye ül­ke­ler­de yüz­de 5.9 olan iş­siz­lik ora­nı, 2009 yı­lın­da yüz­de 6.9’a, 2010 yı­lın­da ise yüz­de 7.2’ye çı­ka­cak. Ba­zı ül­ke­ler­de fi­yat­la­rın düş­me­siy­le def­las­yon ya­şa­na­ca­ğı uya­rı­sın­da bu­lu­nu­lan ra­por­da OECD, ABD için bu yıl yüz­de 1.4 olan bü­yü­me hı­zı­nın ge­le­cek yıl yüz­de 0.9’a dü­şe­ce­ği­ni, Ja­pon­ya için ise bu yıl yüz­de 0.5 olan bü­yü­me hı­zı­nın ise yüz­de 0.1 ora­nın­da olacağı tah­mi­nin­de bu­lun­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT