BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Burs da yok kömür de yok!

Burs da yok kömür de yok!

Hani Be­şik­taş’ın akıl­la­ra za­rar ta­raf­tar top­lu­lu­ğu­nun es­pri­li bir slo­ga­nı var ya; “Çar­şı, her şe­ye kar­şı...” di­ye... İş­te bi­zim mu­ha­le­fet öy­le...Hani Be­şik­taş’ın akıl­la­ra za­rar ta­raf­tar top­lu­lu­ğu­nun es­pri­li bir slo­ga­nı var ya; “Çar­şı, her şe­ye kar­şı...” di­ye... İş­te bi­zim mu­ha­le­fet öy­le... Muh­te­şem bir ça­lış­ma az­mi ve fe­da­kâr­lık gös­te­re­rek, be­le­di­ye­le­rin yük­se­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­ne lü­zum­suz­ca da­ğıt­tı­ğı “burs”la­rın ya­sak­lan­ma­sı­nı sağ­la­dı. Mil­le­ti­mi­zin kay­nak­la­rı­nın düş­man eli­ne geç­me­si ön­len­miş ol­du böy­le­ce. Teb­rik edi­yo­ruz!.. *** Ay­nı ka­rar­lı­lı­ğı şim­di bir baş­ka ko­nu­da, fa­kir fu­ka­ra­ya da­ğı­tı­lan yar­dım ko­nu­sun­da gös­te­ri­yor­lar. Çün­kü yıl­lar­dır bu ik­ti­dar, za­ten kıt olan kay­nak­la­rı­mı­zı, “kö­mür ve yi­ye­cek yar­dı­mı” mas­ke­si al­tın­da ne idü­ğü be­lir­siz mih­rak­la­ra peş­keş çe­ki­yor­du. Al­lah’tan mu­ha­le­fet ha­re­ke­te geç­ti. Ma­lum kuv­vet­le­ri ve çev­re­le­ri de ha­re­ke­te ge­çir­di. Bu yar­dım işi de ke­si­le­cek ve mil­le­ti­mi­zin kay­na­ğı ko­run­muş ola­cak! *** As­lın­da üç adet bü­yük harf­le... Kod­lu­yo­rum; Yoz­gat, Ur­fa, Hak­kâ­ri... Ra­hat­la­mak müm­kün. Ya­zı­yı da ora­da bi­tir­mek la­zım. Ne söy­le­ne­bi­lir ki böy­le bir tu­haf­lı­ğa... Bir mu­ha­le­fet dü­şü­nün ki, hal­ka, ya­ni ken­di­si­nin tem­sil et­ti­ği­ni id­di­a et­ti­ği hal­ka uza­nan ele, ken­di eli ol­ma­dı­ğı için kar­şı çı­kı­yor; hem o eli, hem hal­kı ce­za­lan­dı­rı­yor. *** Siz oto­yol ke­na­rın­da ça­lı­şan iş­çi­ler­le, bağ­daş ku­ra­rak yer sof­ra­sı­na otu­ra­ma­dı­ğı­nız sü­re­ce... Kod­lu­yo­rum: Ha­yır kod­la­ma­ya da uta­nı­yo­rum...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT