BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fa­tu­ra do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı­na kar­şı Yet­ki­li Öde­me Mer­ke­zi

Fa­tu­ra do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı­na kar­şı Yet­ki­li Öde­me Mer­ke­zi

Çok sa­yı­da va­tan­da­şın, fa­tu­ra öde­me mer­kez­le­rin­de do­lan­dı­rıl­ma­sı üze­ri­ne, İS­Kİ ile ING Bank’ın ger­çek­leş­tir­di­ği pro­je abo­ne­le­re ra­hat ne­fes al­dır­dı.Çok sa­yı­da va­tan­da­şın, fa­tu­ra öde­me mer­kez­le­rin­de do­lan­dı­rıl­ma­sı üze­ri­ne, İS­Kİ ile ING Bank’ın ger­çek­leş­tir­di­ği pro­je abo­ne­le­re ra­hat ne­fes al­dır­dı. Yet­ki­li Öde­me Mer­ke­zi is­miy­le hiz­met ve­ren lo­kal­ler­de ya­pı­lan tüm öde­me­ler Ban­ka gü­ven­ce­si al­tı­na alın­dı. Ban­ka yet­ki­li­si Gök­sel De­mir­bi­lek, “Şu ana ka­dar İs­tan­bul’un 210 ma­hal­le­sin­de ban­ka gü­ven­ce­sin­de ve Yet­ki­li Öde­me Mer­ke­zi is­miy­le hiz­met ve­ri­li­yor. Her ma­hal­le­li­ye bir Yet­ki­li Öde­me Mer­ke­zi slo­ga­nı­na pa­ra­lel ola­rak bu sa­yı yıl so­nu­na ka­dar İs­tan­bul’da 300’ü bu­la­cak. Abo­ne öde­me yap­tık­tan son­ra mak­bu­zu­nu ci­ha­za oku­ta­rak öde­me­le­ri­ni ban­ka ve ku­rum sis­te­min­den te­yit ede­bi­li­yor” de­di. Yet­ki­li Öde­me Mer­kez­le­ri­nin yay­gın­laş­ma­sı ve abo­ne­le­rin İS­Kİ’nin yet­ki­len­dir­di­ği Ban­ka gü­ven­ce­li bu yer­le­re rağ­bet gös­ter­me­si ile 2 yıl ön­ce­si­ne ka­dar sa­yı­la­rı 750-800’ü bu­lan kor­san fa­tu­ra öde­me mer­kez­le­ri­nin sa­yı­la­rı­nın hız­la azal­dı­ğı, şu an için bu sa­yı­nın 150’ye ka­dar düş­tü­ğü ifa­de edil­mek­te­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT