BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­tal’ı u­çu­ran baş­kan

Kar­tal’ı u­çu­ran baş­kan

Ana­do­lu’nun dört bir bu­ca­ğı­nı ge­zi­yo­rum. Ha­liy­le, çok be­le­di­ye baş­ka­nı ta­nı­dım. He­men hep­si çır­pı­nı­yor fay­da­lı ola­bil­mek için. Ba­şa­rı­lı olup ol­ma­dık­la­rı­nı bi­le­mem ama sa­mi­mi ol­duk­la­rı ke­sin. Ba­şa­rı­lı ol­mak çok ay­rı bir şey çün­kü. Çır­pın­mak yet­mez. Ay­rı­ca, viz­yon da la­zım.Ana­do­lu’nun dört bir bu­ca­ğı­nı ge­zi­yo­rum. Ha­liy­le, çok be­le­di­ye baş­ka­nı ta­nı­dım. He­men hep­si çır­pı­nı­yor fay­da­lı ola­bil­mek için. Ba­şa­rı­lı olup ol­ma­dık­la­rı­nı bi­le­mem ama sa­mi­mi ol­duk­la­rı ke­sin. Ba­şa­rı­lı ol­mak çok ay­rı bir şey çün­kü. Çır­pın­mak yet­mez. Ay­rı­ca, viz­yon da la­zım. Kar­tal Be­le­di­ye Baş­ka­nı Arif Dağ­lar’da hem gay­ret var, hem de viz­yon. Ge­çen gün Kar­tal’day­dım. Müt­hiş de­ğiş­miş. Hem fi­zi­kî ya­pı­sı ye­ni­le­ni­yor, hem sos­yal sta­tü­sü. İs­tan­bul’a göç eden in­san­la­rın ko­nak­la­dı­ğı bel­de ol­mak­tan çı­kıp şe­hir ol­muş. Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Fik­ret Gez­gin bun­dan 10 se­ne ön­ce “Kent­sel Ge­ri­lim” ko­nu­lu bir dok­to­ra ça­lış­ma­sı ya­pı­yor ve en iyi ce­va­bı Kar­tal’da ala­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü için bu il­çe­yi araş­tı­rı­yor. Gez­gin şim­di de “Kent­sel Ba­rış” ad­lı bir araş­tır­ma ya­pı­yor ve ça­lış­ma ye­ri yi­ne Kar­tal. De­ği­şi­mi gö­rü­yor mu­su­nuz? Kar­tal önü­müz­de­ki 2-3 se­ne için­de Ana­do­lu Ya­ka­sı’nın alış­ve­riş mer­ke­zi ol­ma­ya nam­zet. Alt­ya­pı ha­zır. Plan, pro­je ta­mam. Ula­şım prob­le­mi di­ye bir der­di yok. Kar­tal ay­nı za­man­da sır­tı­nı Ay­dos Or­ma­nı’na da­ya­mış bir il­çe; yem­ye­şil. Te­miz ha­va so­lu­yor. Arif Dağ­lar’ın bu ba­şa­rı­da­ki pa­yı ne? Onu da an­la­ta­yım. Be­le­di­ye’de bir­çok ye­ni üni­te var. Eği­tim, kül­tür fa­ali­yet­le­ri, park, spor... her bi­ri­ne ya­tı­rım ya­pı­lı­yor. Fa­kat, bir baş­ka şey da­ha var; esas o, dik­kat­le­ri çe­ken hu­sus. Arif Dağ­lar, 450 bin nü­fus­lu Kar­tal il­çe­si­nin en­van­te­ri­ni çı­kar­mış. Her bir ve­ri var elin­de. Oku­la gi­den öğ­ren­ci sa­yı­sı kaç? Git­me­yen kaç? Git­me­yen ne­den git­mi­yor? İş­siz­ler de tes­pit edil­miş bir bir. İş bu­lu­nu­yor on­la­ra. Ha­ke­za sağ­lık: Has­ta­sı olan ha­ne­ler tek tek kay­da geç­miş. Has­ta­lık­la­rın cin­si de ta­bi­i. Arif Dağ­lar bu ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı üni­te­ye “Sos­yo­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı” di­yor. İl­çe­nin her bir me­se­le­si bu­ra­da tah­lil edi­li­yor. Dağ­lar bu­nu, kur­du­ğu Kar­tal Araş­tır­ma, De­ğer­len­dir­me ve İyi­leş­tir­me Mer­ke­zi (KA­DİM) sa­ye­sin­de ya­pı­yor. Ka­dim ma­lum, vaz­ge­çil­mez an­la­mı­na ge­li­yor. “Cuk” otur­muş ya­ni. Arif Dağ­lar, “Dost­luk ka­dim olun­ca gü­zel” di­yor. “Sev­di­ğin için ne la­zım­sa ya­pa­cak­sın.” Dağ­lar‘ın man­tı­ğı doğ­ru. Va­tan­daş, ka­mu ku­rum­la­rı­na git­mek­ten çe­ki­nir. Şa­şıp ya­nı­lıp gi­den de mu­ha­tap bu­la­maz. Da­ha doğ­ru­su, bu­la­maz­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı iken “Be­yaz Ma­sa” an­la­yı­şı­nı ge­tir­di de, halk mu­ha­tap bu­lur ol­du ve son­ra da bü­tün be­le­di­ye­ler uy­gu­la­dı bu yön­te­mi. Fa­kat bu, be­le­di­ye­ye gi­den­le­re mah­sus. Ya git­mi­yor­sa? Arif Dağ­lar’ın KA­DİM’i git­me­ye­ni de ku­cak­lı­yor. Kar­tal­lı­la­rın yüz­de 94’ü be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı hiz­met­ten mem­nun. An­ket­ler böy­le gös­te­ri­yor. En mem­nun olan­lar ise 18-25 yaş ara­sı. Ee­e, spor te­si­si de­sen var. Kül­tür ak­ti­vi­te­le­ri sa­yı­la­ma­ya­cak ka­dar faz­la. 6 bin 600 öğ­ren­ci­ye burs da ve­ri­yor. Mem­nun ol­ma­sın­lar da ne yap­sın­lar? Dağ­lar‘ı ba­şa­rı­lı ya­pan un­sur çok­sa da, pro­fes­yo­nel­ler­le ça­lış­ma­sı bi­rin­ci et­ken hiç şüp­he­siz.
Kapat
KAPAT