BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MİT’ten Tun­cay Gü­ney a­çık­la­ma­sı

MİT’ten Tun­cay Gü­ney a­çık­la­ma­sı

Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğın­dan (MİT) ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Tun­cay Gü­ney ka­yıt­lı bir ha­ber kay­na­ğı­mız de­ğil­dir” de­nil­di.Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğın­dan (MİT) ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Tun­cay Gü­ney ka­yıt­lı bir ha­ber kay­na­ğı­mız de­ğil­dir” de­nil­di. Bir ga­ze­te yer alan ha­be­re iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­da; “Tun­cay Gü­ney, o dö­nem iti­ba­rıy­la şüp­he­li fa­ali­yet­le­rin­den do­la­yı dik­ka­ti­mi­zi çe­ken ve üze­rin­de ça­lış­ma ya­pı­lan bir şa­hıs­tır. Ku­ru­luş ve iş­le­yi­şi tar­tış­ma­lı olan Kontr Te­rör Mer­ke­zi, so­rum­lu­la­rı ile bir­lik­te 1997 yı­lın­da ku­ru­luş şe­ma­sın­dan çı­ka­rıl­mış­tır” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT