BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Op­ti­mum, 2500 ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­cak

Op­ti­mum, 2500 ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­cak

250 mil­yon do­lar har­ca­na­rak fa­a­li­ye­te ge­çen Ka­dı­köy Op­ti­mum O­ut­let A­lış­ve­riş ve Eğ­len­ce Mer­ke­zin­de yak­la­şık 2 bin 500 ki­şi ça­lı­şa­cak250 mil­yon do­lar har­ca­na­rak fa­a­li­ye­te ge­çen Ka­dı­köy Op­ti­mum O­ut­let A­lış­ve­riş ve Eğ­len­ce Mer­ke­zin­de yak­la­şık 2 bin 500 ki­şi ça­lı­şa­cak > Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve Tür­ki­ye’de­de his­se­di­len eko­no­mik kri­ze rağ­men ya­tı­rım­cı­lar ye­ni iş alan­la­rı aç­ma­ya de­vam edi­yor. Bu­nun son ör­ne­ği ola­rak İs­tan­bul’un Ana­do­lu ya­ka­sın­da 2500 ki­şi­ye iş im­ka­nı sağ­la­ya­cak olan Ka­dı­köy Op­ti­mum Out­let Alış­ve­riş ve Eğ­len­ce Mer­ke­zi ol­du. 163 FİRMA YER ALIYOR Ka­dı­köy’de açı­lı­şı ya­pı­lan Op­ti­mum Out­let Alış­ve­riş ve Eğ­len­ce Mer­ke­zi, içe­ri­sin­de­ki 163 fir­ma­sıy­la bir­lik­te dün fa­ali­ye­te geç­ti. 250 mil­yon do­la­ra mal olan alış­ve­riş mer­ke­zin­de Mig­ros, Bey­men, Vak­ko, Park Bra­vo, LCW, YKM, Mu­do, Boy­ner gi­bi Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın ta­nın­mış mar­ka­la­rı hiz­met ve­ri­yor. Bü­tün dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan eko­no­mik kriz or­ta­mın­da böy­le bir mer­ke­zi aç­tık­la­rı için mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Mer­ke­zin ku­ru­cu­su Rö­ne­sans Gay­ri­men­kul Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Er­man Ilı­cak, “He­de­fi­miz haf­ta­da 15 mil­yon zi­ya­ret­çi­nin gel­me­si, en bü­yük ra­ki­bi­miz olan Ca­re­fo­ur’u ya­ka­la­mak. İs­tan­bul’un ar­dın­dan Ada­na, İz­mir, Bur­sa, An­tal­ya, Ga­zi­an­tep’de de Op­ti­mum Alış­ve­riş ve Eğ­len­ce Mer­ke­zi aça­ca­ğız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT