BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HALİS TOPRAK: K­riz tel­lal­lı­ğı ya­pan­lar var

HALİS TOPRAK: K­riz tel­lal­lı­ğı ya­pan­lar var

Med­ya­nın eko­no­mik kri­ze yak­la­şı­mı­nı de­ğer­len­di­ren Top­rak Hol­ding A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ha­lis Top­rak, kriz söy­len­ti­le­ri­nin mo­ra­li sı­fır­la­ma­ya ve gü­ve­ni sars­ma­ya yö­ne­lik ol­du­ğu­nu söy­le­di.Med­ya­nın eko­no­mik kri­ze yak­la­şı­mı­nı de­ğer­len­di­ren Top­rak Hol­ding A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ha­lis Top­rak, kriz söy­len­ti­le­ri­nin mo­ra­li sı­fır­la­ma­ya ve gü­ve­ni sars­ma­ya yö­ne­lik ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kriz ha­ber­le­ri­nin ka­sıt­lı ola­rak abar­tıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Top­rak, “Bu kri­zin bi­zi faz­la et­ki­le­me­ye­ce­ği­ni on­lar da bi­li­yor. Bü­tün me­se­le sa­yın Baş­ba­kan’a olan gü­ven ve iti­ma­dı sars­mak. Hal­bu­ki Baş­ba­kan ge­rek İs­tan­bul Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de, ge­rek­se hü­kü­me­tin ba­şın­da ken­di­si­ni is­pat­la­mış­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ha­lis Top­rak, ABD ile Tür­ki­ye’nin du­ru­mu­nu mu­ka­ye­se ede­rek şöyle dedi: “Tür­ki­ye’nin dev­let bor­cu tak­ri­ben 50 mil­yar do­lar. Re­el sek­tö­rün bor­cu da tak­ri­ben 100 mil­yar do­lar. Yal­nız ABD mort­ga­ge için 1.5 kat­ril­yon do­lar ver­miş­tir. Bi­zim ver­di­ği­miz kre­di ise 12.5 mil­yar do­lar. Bu se­bep­le bi­zim bu kri­zi at­lat­ma­mız da­ha ko­lay­dır.” Bu sı­kın­tı­lı dö­nem­de bü­yü­me­nin bi­raz ya­vaş­la­ma­sı­nın ve enf­las­yo­nun art­ma­sı­nın nor­mal ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ha­lis Top­rak, hü­kü­met­le re­el sek­tö­rün el ele ver­me­siy­le bu sı­kın­tı­la­rın da­ha ko­lay aşı­la­ca­ğı me­sa­jı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT