BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağlıkta yeni dönem

Sağlıkta yeni dönem

Tam Gün Ya­sa­sı ile ka­mu­da ça­lı­şan bir pro­fe­sö­rün ka­zan­cı­nın 14 bin YTL’ye çı­ka­ca­ğı­nı be­lir­ten Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, özel mu­aye­nehane­le­rin ise ka­pa­na­ca­ğı­nı söy­le­diİCRAATLARINI ANLATTI Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, Ankara She­ra­ton Otel’de dü­zen­le­diği ba­sın top­lan­tı­sın­da 6 yıl­lık ic­ra­at­larını an­lat­tı. Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, 2009 yı­lın­da ka­nun­laş­ma­sı bek­le­nen Tam Gün Ya­sa­sı ile ka­mu­ya ait has­ta­ne­ler­de ‘özel mu­aye­ne’ dö­ne­mi­nin so­na ere­ce­ği­ni söy­le­di. Ba­kan Ak­dağ, She­ra­ton Otel’de dü­zen­le­diği ba­sın top­lan­tı­sın­da 6 yıl­lık ic­ra­at­larını an­lat­tı. Bu­gün he­kim­le­rin yüz­de 74’ünün mu­aye­ha­ne­le­ri­ni ka­pa­ta­rak tam za­man­lı gö­nül­lü ola­rak dev­let has­ta­ne­le­rin­de ça­lış­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı an­la­tan Ak­dağ, “Geç­miş­te has­ta­ne­ye git­ti­ği­niz­de ‘özel mu­aye­ha­ne­me gel’ man­tı­ğı var­dı. Bu­gün he­kim­le­ri­mi­zin yüzde 74’ü ka­mu­da gö­rev ya­pı­yor. 5 se­ne ön­ce bu söy­len­sey­di kim­se inan­maz­dı” di­ye ko­nuş­tu. Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, tam gün ya­sa­sı ile ka­mu­ya ait has­ta­ne­ler­de ‘özel mu­aye­ne’ dö­ne­mi­nin ta­ri­he ka­rı­şa­ca­ğı­nı be­lir­te­rek söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri­nin dı­şa­rı­da mu­aye­ha­ne­le­ri var ve­ya has­ta­ne­de öğ­le­den son­ra özel mu­aye­ne, özel mü­da­ha­le ve özel ame­li­yat ya­pı­yor­lar. Bun­da hu­ku­ken hiçbir en­gel yok, ya­sa­lar bu hak­kı ta­nı­mış. An­cak bi­ze gö­re bu sis­tem arı­za­lı­dır. Ör­ne­ğin ben SSK’lı bir iş­çi­yim, ba­na ka­mu has­ta­ne­le­rin­de tıb­bi bir iş­lem ya­pı­lı­yor­sa ne­den pa­ra ve­re­yim? Va­tan­daş ola­rak ay­rı­ca pa­ra ödü­yor­sam sis­tem­de bir arı­za var de­mek­tir. Öğ­re­tim üye­le­ri­nin el­bet­te ha­tı­rı sa­yı­lır bir ka­zan­cı ol­ma­lı­dır. Ama bu ge­li­ri özel mu­aye­ne ve özel ame­li­yat­lar­la de­ğil top­lam iş üze­rin­den dö­ner ser­ma­ye ola­rak al­sın­lar is­ti­yo­ruz. Ye­ni ya­sa ile bir pro­fe­sö­rün maa­şı ek öde­me­ler­le 14 bin YTL’ye ula­şı­yor, ama pa­ra­yı va­tan­daş­tan ala­rak de­ğil. Va­tan­daş ola­rak dev­let­ten ala­ca­ğım sağ­lık hiz­me­ti için ne­den pa­ra ve­re­yim. Bu sis­te­mi dü­zel­te­ce­ğiz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT