BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Göç­men­ler için 13 mil­yon YTL har­ca­ma ya­pıl­dı

Göç­men­ler için 13 mil­yon YTL har­ca­ma ya­pıl­dı

m­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün TBMM’ye sun­du­ğu ra­por­da, son 14 yıl­da 58 bin 804 ki­şi­nin Tür­ki­ye’den sı­ğın­ma ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu be­lir­til­di.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün TBMM’ye sun­du­ğu ra­por­da, son 14 yıl­da 58 bin 804 ki­şi­nin Tür­ki­ye’den sı­ğın­ma ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu be­lir­til­di. Ra­por­da 2007 yı­lın­da, bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 65’lik ar­tış­la 5 bin 846 il­ti­ca ta­le­bin­de bu­lu­nul­du­ğu, ey­lül 2008 iti­ba­riy­le bu ra­ka­mın 8 bin 276’ya ulaş­tı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. Ra­por­da, göç­men­le­rin ba­rın­dı­rıl­ma­sı ve sı­nır dı­şı iş­lem­le­ri için son 3 yıl­da yak­la­şık 13 mil­yon YTL har­can­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT