BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu se­ne KARA KIŞ korkusu olmayacak

Bu se­ne KARA KIŞ korkusu olmayacak

Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Çağ­lar, bu kış mev­sim nor­mal­le­rin­de ya­ğış bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Çağ­lar, bu kış mev­sim nor­mal­le­rin­de ya­ğış bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Kış ay­la­rı mev­sim­sel tah­min ra­po­ru hak­kın­da bil­gi ve­ren Çağ­lar, Ka­sım ayı­nın özel­lik­le ikin­ci ya­rı­sın­da yo­ğun ya­ğış alın­dı­ğı­nı ve bu du­ru­mun de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek, Ara­lık ayın­da, sı­cak­lık­la­rın kı­yı ke­sim­ler­de 0.5 de­re­ce nor­ma­lin üze­rin­de sey­re­de­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Kış ay­la­rın­da sı­cak­lık­lar­da anor­mal bir de­ği­şim bek­le­me­dik­le­ri­ni an­la­tan Çağ­lar, Şu­bat ve Mart ayın­da­ki sı­cak­lık de­ğer­le­ri­nin de nor­mal­le­rin 0.5 ile 1 de­re­ce üze­rin­de ger­çek­leş­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Çağ­lar, “Kış ay­la­rın­da nor­mal bir ya­ğış sis­te­mi­nin de­vam ede­ce­ği tah­mi­nin­den ha­re­ket­le me­te­oro­lo­jik şart­la­rın nor­mal de­ğer­ler­de de­vam et­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Çok sı­kın­tı­lı bir kış bek­le­mi­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT